งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน..................
เอกสารแนบ 1 รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) หน่วยงาน

2 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน อธิการบดี รองอธิการบดี(...) ผู้บังคับบัญชา

3 (2) ผลการดำเนินงาน รายรับ(ถ้ามี) รายจ่าย
2.1 ด้านรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รายรับ(ถ้ามี) รายการ ประมาณการทั้งปี ประมาณการ ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 ผลรายรับจริง % 1. รายการ..... 2. รายการ..... รวม หมายเหตุ กรณี กลุ่มสำนักวิชา โปรดระบุรายรับจากการจัดการศึกษา รายรับจากการวิจัย รายรับจากการบริการวิชาการ รายรับอื่นๆ รายจ่าย รายการ ได้รับจัดสรร (บาท) แผนการใช้จ่าย ณ สิ้นสุด ไตรมาส 4 ผลการใช้จ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) เบิกจ่ายจริง % อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม บาท 1. รายการ... 2. รายการ...

4 2.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)
สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ* รวม หมายเหตุ : * รายการที่ไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ เฉพาะรายการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน (ตกแผน) พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ) เนื่องจาก เนื่องจาก

5 2.3 ด้านการดำเนินงานตามภารกิจ
1) ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2) ภารกิจด้านการวิจัย 3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 6) ภารกิจด้านการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 7) ภารกิจด้านอื่น ๆ (งานสนับสนุนภารกิจหลัก) หมายเหตุ ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (แบบฟอร์มที่ 1-1 – 1-7)

6 2.4 ด้านการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ถ้ามี)
1. โครงการ งบประมาณจัดสรร ผล ร้อยละ สรุปผลการดำเนินงาน 1) ) ผลการประเมินตัวชี้วัด (กรณีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ) รายการที่ แผน ผล รายการที่ แผน ผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1.5 ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 1.6 รูปภาพประกอบ

7 2.5 ด้านการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสำนักวิชา (ถ้ามี)
1. โครงการ งบประมาณจัดสรร ผล ร้อยละ สรุปผลการดำเนินงาน 1) ) ผลการประเมินตัวชี้วัด (กรณีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ) รายการที่ แผน ผล รายการที่ แผน ผล 1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1.5 ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 1.6 รูปภาพประกอบ

8 2.6 ด้านการดำเนินโครงการงบแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน (ถ้ามี)
1. โครงการ งบประมาณจัดสรร ผล ร้อยละ สรุปผลการดำเนินงาน 1) ) ผลการประเมินตัวชี้วัด (กรณีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ) รายการที่ แผน ผล รายการที่ แผน ผล 1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1.5 ปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 1.6 รูปภาพประกอบ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google