งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

2

3 พันธกิจ วิจัยและสร้าง องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข มูลฐาน และสุขภาพชุมชน
องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข มูลฐาน และสุขภาพชุมชน ผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้นำ ด้านการจัดการสาธารณสุข มูลฐาน และสุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เป็นผู้นำการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐานและสุขภาพชุมชน บริการวิชาการสู่สังคมและขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข มูลฐานและสุขภาพชุมชน พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือด้านสาธารณสุข มูลฐานและสุขภาพชุมชนในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน

4 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ชี้นำการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน

5 วิจัย ไทย สาธารณสุขมูลฐาน บริการวิชาการ สุขภาพชุมชน ระบบสุขภาพ อาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ การศึกษา ไทย อาเซียน

6 ยุทธศาสตร์ 1. ยกระดับงานวิจัยด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนที่เชื่อมโยงกับวาระสุขภาพแห่งชาติ 2. ขยายการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและเป็นฐานการสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชน 3. พัฒนากระบวนการเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นฐานจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน 4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนและการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง 5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศและระดับภูมิภาค 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

7 บริการวิชาการ ทำให้เด่นชัด มีเอกลักษณ์ ในด้านเนื้อหา และกระบวนการ
สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพในชุมชน : เบาหวาน ผู้สูงอายุ ท้องถิ่น ระบบริการสุขภาพระดับอำเภอ การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงกับงานวิจัย ปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

8 วิจัย เพิ่มสมรรถนะการวิจัย ให้เป็นมืออาชีพ เชื่อมกับงานประจำ
เพิ่มสมรรถนะการวิจัย ให้เป็นมืออาชีพ เชื่อมกับงานประจำ ยกระดับงานวิจัย ให้เป็นแผนงานวิจัยบูรณาการ แผนงานวิจัยระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ / รพ.สต เชื่อมโยงประเด็นกับวาระของชาติ และภูมิภาคอาเซียน ระบบบริการสาธารณสุข, WHO, international agencies เชื่อม ประสานกับการฝึกอบรม การบริการวิชาการ เพื่อขยายความรู้ เชื่อมกับการศึกษาตาม หลักสูตร ( MPHM research based)

9 การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปรับรูปแบบการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้นำเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เชื่อมกับการพัฒนาระดับอำเภอ (district health system) การจัดการเรียนรู้ทางไกล (distant learning, E-curriculum) การเรียนในระหว่างปฎิบัติงาน และเน้นการทำวิจัย (research based)

10 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายเรียนรู้
พัฒนาระบบ intranet, internet, website พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านสาธารณสุขมูลฐาน ผ่านทาง web พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าไทย และต่างประเทศ สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรในประเทศ ต่างประเทศ กสธ. สวรส สปสช มหาวิทยาลัยอื่น WHO, UNFPA, JICA, Deakin U. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการใช้งานร่วมกัน

11 พัฒนาองค์กรภายใน เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากหลายระดับ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นกลุ่ม พัฒนายุทธศาสตร์ สร้างจุดเด่น จุดยืนขององค์กร และทำงานตามกลยุทธ์ เพื่อให้มีทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ปรับโครงสร้างภายใน ให้สอดคล้องกับภาระกิจ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอก พัฒนาระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

12 โครงสร้าง

13 โครงสร้างการบริหารจัดการ
งานนโยบาย เครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ งานบริหารทั่วไป งานเทคโนโลยี และสื่อสารการเรียนรู้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อรวรรณ ขวัญศรี งานเครือข่ายความร่วมมือ งานบริการสถานที่ และอาหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.บังอร เทพเทียน งานวิจัย งานบริการวิชาการ อ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร งานการศึกษา

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับงานวิจัยด้านสาธารณสุขมูลฐานและ สุขภาพชุมชน ที่เชื่อมโยงกับวาระสุขภาพแห่งชาติ 2553 2554 งานวิจัยบูรณาการ 5 เรื่อง งานวิจัยชี้นำนโยบาย 6 เรื่อง งานวิจัย R2R 5 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 5 เรื่อง ต่อเนื่องงานวิจัยบูรณาการ เครือข่ายงานวิจัย งานวิจัยในต่างประเทศ งานวิจัยชุมชน R2R พัฒนานโยบายจากงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1:1

15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและเป็นฐานการสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชน 2553 2554 ปริญญาโท 2 หลักสูตร การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน ปรับวิธีการสอน วิทยาการเสพติด ปรับการจัดการ เพิ่ม track ใหม่ พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ปรับกระบวนการสอนในหลักสูตรเดิม ขยายจำนวนการผลิต เปิด track ใหม่ Research Based Distance Learning

16 ยุทธศาสตร์ที่ 3 2553 2554 พัฒนากระบวนการเสริมศักยภาพบุคลากร
ให้เป็นฐานจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชน 2553 2554 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ 11 ครั้ง หลักสูตรไทย 11 ครั้ง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน เช่น รพสต. KM-CUP ผู้สูงอายุ Tailor made 2 หลักสูตร พัฒนารูปแบบ / เนื้อหาหลักสูตรชัดเจนไทย – นานาชาติ ขยายหลักสูตรการอบรม ชุดความรู้ / เอกสารวิชาการที่ได้จากการอบรม ขยายหลักสูตรใหม่เกี่ยวกับ จิตวิทยา ครอบครัว ยาเสพติด

17 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนและการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2553 2554 Intranet Internet / Web sites ระบบฐานข้อมูล Alumni วิทยากร งานวิจัย สื่อ บทความ หนังสือ Web sites more interactive Resource Center for PHC/ CH เชื่อมโยงสื่อต่างๆ ที่มี

18 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศและระดับภูมิภาค 2553 2554 ประสาน จัดฐานข้อมูล สร้างความร่วมมือ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ Alumni network ด้านการวิจัยร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ บริการวิชาการ ร่วมกับ UNFPA, TICA, WHO, สปสช. กสธ. (สสม. สป.) ด้านการศึกษา ภายในประเทศ ต่างประเทศ , ALUMNI

19 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2553 2554 ปรับปรุงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ASEAN House หอพักนักเรียน นักศึกษา บริการห้องประชุม ที่พัก และอาหาร โครงสร้างองค์กร การบริหาร และพัฒนาบุคคล นโยบายและแผน การบริหารพัสดุ การเงิน ปรับปรุง ASEAN House ปรับปรุงห้องประชุม พัฒนาการบริหารบุคคล และพัฒนาองค์กร core value & specific functions การประเมินผล ระบบแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชื่นชม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google