งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น ๒ มี.ค.๕๕ ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น ๒ มี.ค.๕๕ ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็น ๒ มี.ค.๕๕ ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕
AEC (ASEAN Economic Community คุณภาพแรงงานไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ข้อคิดจากการประชุมสภาหอการค้าญี่ปุ่น

2 เป็น back office ของ Road Safety
สบ. (โครงสร้างใหม่) กลุ่มงานแผน และวิชาการ กลุ่มงานประสาน ความร่วมมือ กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผน ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการ เป้าหมายในการทำงาน เป็น back office ของ Road Safety - ข้อมูล สถิติ ที่มาของ ปัญหา ต้นตอของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนด นโยบาย แผน การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่มีมาก พัฒนาทำงานร่วมกัน (synergy) ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย สร้างระบบ (เสริมพลัง) วิชาการ Back up เชิงวิชาการ วิจัย แนวคิด ทฤษฎี

3 กลุ่มประสานฯ กลุ่มศูนย์ข้อมูลฯ
กลุ่มแผนฯ กลุ่มประสานฯ กลุ่มศูนย์ข้อมูลฯ การจัดทำแผนปฏิบัติการทศวรรษ (ภายใน พ.ค.) เชิญ core group จาก ๖ อนุ และ อ.ทวีศักดิ์ จัดworkshop อนุ จัดเวิร์กชอบภาคเอกชน จัดประชุมภาพรวมก่อนเสนอเสนอที่ประชุม ศปถ.พิจารณา (ภายใน พ.ค.๕๕) การเตรียมการจัดประชุม ศปถ. ๑๔ มี.ค.๕๕ วาระคือ: ๑. การเตรียมการสงกรานต์ ๒. เรื่องงานของอนุกรรมการ ๓. ผลการประชุม GRSP Asia ๔. ความคืบหน้าแผนทศวรรษ อัพเดทเรื่องแผนภาคเอกชน * อธิบดีปรารภว่า ไม่ควรเชิญบุคคลภายนอกมากเกินไป โครงการติดตามประเมินผล (ของ อ.จิระ) ๒ วัตถุประสงค์คือ ขยายโครงการและเร่งรัด โครงการรายงานสถิติอุบัติเหตุประจำเดือน (ประสานกับ ผชช.อี๊ด) วิเคราะห์สาเหตุที่จังหวัดไม่รายงาน จากนั้นอาจจะประชุมซ่อม แนวทาง การผลักดันให้ จว.มีศูนย์ข้อมูล ใช้แนวทาง ๔ เสือ (ปภ. ตร. สธ. และ บ.กลาง) งานความร่วมมือกับต่างประเทศเกี่ยวกับ Road Safety จัดทำ Concept/ตัวโครงการ แล้ว ส่งต่องานให้กลุ่มประสานฯ เป็น project manager ต่อไป หากเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลส่งต่อกลุ่มศูนย์ข้อมูล เป็น project manager โครงการร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ จัดเจ้าหน้าที่ desk officer ประสานกับเครือข่าย road safety (กำหนดจนท.เป็นเจ้าภาพรายองค์กร) ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๖ คณะ (ส่งต่อไปยังกลุ่มงานศูนย์ข้อมูล ฯลฯ) จัดประชุมอนุฯ ที่เกี่ยวข้อง โครงการอบรมข้อมูลช่วงเทศกาลให้มีประสิทธิภาพ จะพัฒนาเป็นแผนงาน รายงาน อปภ.


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น ๒ มี.ค.๕๕ ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google