งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

2 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา 1

3 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2
งบประมาณ ___________บาท (%) ผลการใช้จ่าย ___________บาท (%) เบิกจ่าย __________บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ __________บาท คงเหลือ __________บาท 2

4 ภาพรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจ
3

5 ผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน...... กิจกรรม หน่วยนับ ทั้งปี แผน ผล สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลายแผนงาน 4

6 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน (ถ้ามี)
1) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ……(เปรียบเทียบแผน/ผล).. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 2) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ…(เปรียบเทียบแผน/ผล). ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 5

7 รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของศูนย์ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

8 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายงาน 1

9 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2
งบประมาณ ___________บาท (%) ผลการใช้จ่าย ___________บาท (%) เบิกจ่าย __________บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ __________บาท คงเหลือ __________บาท 2

10 ภาพรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจ
3

11 ผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน...... กิจกรรม หน่วยนับ ทั้งปี แผน ผล สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลายแผนงาน 4

12 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน (ถ้ามี)
1) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ……(เปรียบเทียบแผน/ผล).. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 2) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ…(เปรียบเทียบแผน/ผล). ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 5

13 รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน (สำนักงานวิชาการ สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

14 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายงาน 1

15 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2
งบประมาณ ___________บาท (%) ผลการใช้จ่าย ___________บาท (%) เบิกจ่าย __________บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ __________บาท คงเหลือ __________บาท 2

16 ภาพรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจ
3

17 ผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน...... กิจกรรม หน่วยนับ ทั้งปี แผน ผล สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลายแผนงาน 4

18 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน (ถ้ามี)
1) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ……(เปรียบเทียบแผน/ผล).. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 2) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ…(เปรียบเทียบแผน/ผล). ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 5

19 รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานพิเศษ/โครงการจัดตั้งใหม่ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

20 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายงาน 1

21 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2
งบประมาณ ___________บาท (%) ผลการใช้จ่าย ___________บาท (%) เบิกจ่าย __________บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ __________บาท คงเหลือ __________บาท 2

22 ภาพรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจ
3

23 ผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน...... กิจกรรม หน่วยนับ ทั้งปี แผน ผล สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หมายเหตุ : บางหน่วยงานอาจมีหลายแผนงาน 4

24 ผลการดำเนินงานของโครงการ ตามหมวดเงินอุดหนุน (ถ้ามี)
1) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ……(เปรียบเทียบแผน/ผล).. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 2) ชื่อโครงการ สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ…(เปรียบเทียบแผน/ผล). ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 5


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google