งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
สาระหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนสู่การปฏิบัติ โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปี เค้าโครงเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี

2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย และแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการ ประจำปี

3 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
(1) กรอบนโยบาย ศึกษากรอบเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด 1 (2) กรอบเป้าหมายผลผลิต (3) กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร (1) ทบทวนแผนกลยุทธ์ แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2 (2) กำหนดเป้าประสงค์ และผลผลิตหลัก (3) กำหนดโครงการ (4) จัดสรรงบประมาณ และกำหนดผู้รับผิดชอบ (5) จัดทำแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

4 เค้าโครง เอกสารแผนปฏิบัติประจำปี
คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความจริง ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ ส่วนที่ 4 การกำกับติดตามประเมินผลและรายงาน ภาคผนวก

5 เค้าโครง งาน/โครงงาน ( ส่วนที่ 3 ในเอกสารแผนปฏิบัติการ )
เค้าโครง งาน/โครงงาน ( ส่วนที่ 3 ในเอกสารแผนปฏิบัติการ ) ชื่องาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อ รหัส กุล่มบริหาร ) , ( ชื่อ รหัส กุล่มย่อย ) กิจกรรม ( ชื่อกิจกรรม, รหัสกิจกรรม ) สนองผลผลิตที่ มาตรฐานการศึกษา สพฐ.ที่ ระยะเวลาดำเนินงาน ช่วงที่ 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ) ช่วงที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )

6 หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 1 2 กิจกรรมและการดำเนินการ ตัวชี้วัด ………………………………………………………. ……………………………………………………….. กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ

7 5. งบประมาณที่ใช้ หน่วย : บาท งบประมาณ ด้านดำเนินงาน ด้านลงทุน
5. งบประมาณที่ใช้ หน่วย : บาท งบประมาณ ด้านดำเนินงาน ด้านลงทุน ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google