งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC

2 SWOT เรื่องจากจัดตั้ง IBC
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3 สถาบันที่ยังไม่มี IBC
จุดแข็ง มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพันธุวิศวกรรม มีโครงสร้างพื้นฐานของห้องปฏิบัติการ มีทุนวิจัยจากหลายแหล่ง มีหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุดอ่อน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง IBC, biosafety และ พรบ. ขั้นตอนยุ่งยากมากขึ้น การกระจายข้อมูลและประชาสัมพันธ์น้อย โครงสร้างงบประมาณไม่เอื้ออำนวย โครงสร้างองค์กร (ในสถาบันที่มีหลายวิทยาเขต) มีการ set ห้องปฏิบัติการ แต่ขาดการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการกำจัดของเสีย

4 สถาบันที่ยังไม่มี IBC
โอกาส งานวิจัยปลอดภัยมากขึ้น มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น มีมาตรฐานสำหรับงานวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาดีขึ้น โอกาสในการได้รับทุนมากขึ้น มีฐานข้อมูลงานวิจัย ลดความขัดแย้งกับ NGOs มีแหล่งทรัพยากรชีวภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ภัยคุกคาม ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน ขั้นตอนการทำงาน และการขอทุนเพิ่มมากขึ้น ไม่เชื่อมั่นในจริยธรรมของผู้ประเมิน เช่น การขโมย idea งานวิจัย บทลงโทษจะทำให้ไม่มีผู้กล้าทำวิจัย

5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง IBC
ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ โครงสร้างองค์กรไม่อำนวย เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ขอทุนวิจัย ไม่วิจัยเลย เพราะยุ่งยาก ไม่มีใครอยากมาเป็นกรรมการ เพราะเป็นการเพิ่มภาระงานโดยไม่จำเป็น ไม่ไว้วางใจกรรมการ

6 สิ่งที่ต้องการจากส่วนกลางและ IBC พี่เลี้ยง
ข้อเสนอ ส่วนกลาง IBC พี่เลี้ยง 1. เดินสายชี้แจงผู้บริหาร ใช้ช่องทางกรรมการบริหารเครือข่าย (มทร. และ มรภ.) 2. อบรม นักวิจัย: วิธีการขออนุญาต กรรมการ: วิธีการประเมิน 3. ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักความสำคัญ 4. งบประมาณ เพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรม / ดูงานใน IBC พี่เลี้ยง / เชิญ IBC ร่วมเป็นกรรมการ / เดินทางเข้าร่วมสังเกตการในการประชุม IBC / บริหารจัดการการประชุม IBC 5. ให้มีการลงนาม MOU เพื่อให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญและได้งบประมาณ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและมาตรฐาน 7. ศูนย์ให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google