งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ.
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สำนักวิทยบริการฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ. ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานท์

2 ภูมิหลัง - ความสำคัญ ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา กับ การแก้ไขข้อร้องเรียน แรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน KM สภาพและปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานKM ห้องสมุด การปรับโครงสร้าง ของงานห้องสมุด สวท. มทรอ. งานวิจัย การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด

3 ภูมิหลัง – ความสำคัญ (ต่อ)
“ห้องสมุดคือ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ (Center of learning)” “ห้องสมุดคือ หัวใจของสถาบันการศึกษา (Library is the heart of an educational institution)”

4 เล่าเรื่องการจัดการความรู้ในงานห้องสมุด
คำถามวิจัย การทำคลิปวีดิทัศน์ เล่าเรื่องการจัดการความรู้ในงานห้องสมุด จะมีผลลัพธ์อย่างไร การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด

5 วัตถุประสงค์ ศึกษาผลการใช้ คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้
การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด ศึกษาผลการใช้ คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด

6 รูปแบบการวิจัย : Research Design
Action research Qualitative Quantitative

7 ประชากร - กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่

8 ประชากร - กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) นักเอกสารสนเทศ (3) บรรณารักษ์ (4) การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ (2)

9 เครื่องมือในการวิจัย
แบบสังเกต แบบสอบถาม บทวีดิทัศน์ การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด แบบสัมภาษณ์

10 การวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ความถี่ การจัดหมวดหมู่ การใช้คลิปวีดิทัศน์
(Percent) ความถี่ (Frequency) การจัดหมวดหมู่ (Typology) การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด

11 วิธีดำเนินการ 2. ปฏิบัติการถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์ 3. สังเกต-ประเมิน
1.วางแผน-เตรียมวัสดุ-คน การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด 4. สะท้อนผล-ปรับปรุง

12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ความเห็น/ความถี่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ๑.คุณค่าของโครงการ 1 7 ๒.ประโยชน์ของกิจกรรม 8 ๓.ความสามารถของผู้ถ่ายทำ ๔.ความร่วมมือของบุคลากร 4 ๕.ความเหมาะสมของเวลา 5 3 ๖.อุปกรณ์และสถานที่ ๗.ควรดำเนินการต่อเพียงใด ๘.อื่นๆ

13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ข้อเสนอแนะ
ความถี่ หมายเหตุ ๑.ควรดำเนินการต่อไป /// ๒.ควรจัดฉากให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้ / ๓.ควรเป็นฉากนอกสถานที่ มีต้นไม้ สายน้ำ ๔.ควรใช้ห้องปฏิบัติงานจริงของบุคลากร ๕.ควรรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการรักษา-ซ่อมหนังสือ

14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : การสัมภาษณ์
คำตอบ ๑.ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการเล่าของท่าน ๑)ผู้ปฏิบัติงานคล้ายกันเดียวกัน ๒)ตนเอง ๓)ผู้สนใจ ๔) ผู้บริหารงานห้องสมุด ๕)ผู้ใช้บริการ ๒.ประเด็นต่อไปที่ท่านอยากเล่า ๑)การสืบค้น OPAC ๒)การหาหนังสือของ ผู้ใช้บริการ ๓)การซ่อมบำรุงหนังสือ ๔) ปัญหาหนังสือเนื้อหาเดียวกันอยู่คนละหมวดหมู่๕)การส่งเสริมการใช้บริการ ๖)การพัฒนางานสารบรรณ ๗)การทวงหนังสือ ๓.สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด ๑)การถ่ายทอดปัญหาและวิธีแก้ไข// ๒) ๕.ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม ๑)อยากให้ดำเนินการต่อไป ๒)ให้เวลาเตรียมมากกว่านี้

15 ประโยชน์ในการพัฒนางานห้องสมุดของกลุ่มเป้าหมาย - มาก
สรุปผลการวิจัย ประโยชน์ในการพัฒนางานห้องสมุดของกลุ่มเป้าหมาย - มาก ผู้ที่จะได้ประโยชน์ คือ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดอื่นๆ และผู้ใช้บริการ คุณค่าของงานวิจัย - มาก ควรดำเนินการต่อไป - มาก การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด

16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : การสัมภาษณ์
คำตอบ ๑.ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการเล่าของท่าน ๑)ผู้ปฏิบัติงานคล้ายกันเดียวกัน ๒)ตนเอง ๓)ผู้สนใจ ๔) ผู้บริหารงานห้องสมุด ๕)ผู้ใช้บริการ ๒.ประเด็นต่อไปที่ท่านอยากเล่า ๑)การสืบค้น OPAC ๒)การหาหนังสือของ ผู้ใช้บริการ ๓)การซ่อมบำรุงหนังสือ ๔) ปัญหาหนังสือเนื้อหาเดียวกันอยู่คนละหมวดหมู่๕)การส่งเสริมการใช้บริการ ๖)การพัฒนางานสารบรรณ ๗)การทวงหนังสือ ๓.สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด ๑)การถ่ายทอดปัญหาและวิธีแก้ไข// ๒) ๕.ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม ๑)อยากให้ดำเนินการต่อไป ๒)ให้เวลาเตรียมมากกว่านี้

17 สะท้อนผลการวิจัย -จากการสัมภาษณ์
1.สิ่งที่ประทับใจมาก คือ การถ่ายทอดปัญหาและวิธีแก้ไข 2.อยากให้ดำเนินการต่อไป

18 สะท้อนผลการวิจัย -จากการสัมภาษณ์
3. ต่อไปอยากเล่าปัญหาทรัพยากรที่มีเนื้อหาเดียวแต่อยู่คนละหมวดหมู่ 4.อยากเล่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานสารบรรณ 5. อยากเล่าปัญหาการทวงหนังสือค้างส่ง

19 ขอขอบคุณ - สวัสดีครับ การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้
ในงานห้องสมุด คงศักดิ์ สังฆมานนท์


ดาวน์โหลด ppt การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google