งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ เรียนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจาก ภายในและภายนอก ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ เรียนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจาก ภายในและภายนอก ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ เรียนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจาก ภายในและภายนอก ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง รับผิดชอบหลายด้าน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ให้เหมาะสมตามสายงานที่รับผิดชอบ จึงมีผลทำให้ ขาดการพัฒนาผลงานเฉพาะด้านของตนเองอย่างลึกซึ้ง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

2 2. จุดแข็ง บุคลากรในคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมอย่าง หลากหลาย กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ สม่ำเสมอ จึงมีการนำความรู้และประสบการณ์ ต่าง ๆ ถ่ายทอดต่อบุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนา ร่วมกัน 3. โอกาส บุคลากรในคณะฯ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์จากการจัดการความรู้ขององค์กรอย่าง สม่ำเสมอ

3 4. อุปสรรค บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ จัดการความรู้ ประกอบกับคณะฯ ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือใน การเอื้ออำนวยต่อการจัดระบบการเรียนรู้และเผยแพร่ การจัดการความรู้ยังไม่เพียงพอ 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ให้บุคลากรอย่าง สม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ เรียนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจาก ภายในและภายนอก ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google