งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน
ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ข้อมูลเพื่อการพัฒนา มีระบบ ICT สำหรับการบริหาร ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ การให้บริการ ส่งเสริมการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศชุมชน พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศชุมชน พัฒนาบุคลากรด้าน IT พัฒนาระบบโครงข่าย คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การพัฒนาองค์กร

2 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่ กลยุทธ์ ๕.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศชุมชน ผู้รับผิดชอบหลัก:สารสนเทศ ผู้มีส่วนร่วม : ก.ส่งเสริม/ยุทธ ผู้ปฏิบัติ : สพอ./สพจ. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาชนบท ชุมชนสามารถ บริหารจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนา แผนงาน ต.ค.๒๕๕๔.-ก.ย. ๒๕๕๙ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศชุมชน แบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน (๑ ชุด) พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (๘๔ หมู่บ้าน) หนึ่ง พก. หนึ่งหมู่บ้านจัดการสารสนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (96 หมู่บ้าน) วิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศชุมชน (๑ ระบบ) นำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด (๒๑ หน่วยงาน) Best Practice โครงการ/กิจกรรม Quickwin ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จำนวนสะสมของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๐ หมู่บ้าน หมู่บ้าน ๒๔ หมู่บ้าน ๔๔ หมู่บ้าน ๖๔ หมู่บ้าน ๘๔ หมู่บ้าน 2

3 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่ กลยุทธ์ ๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก : ก.สารสนเทศ ผู้มีส่วนร่วม : ก.ยุทธ/ส่งเสริม/อำนวยการ ผู้ปฏิบัติ : สพจ. สพอ. พัฒนาและเพิ่มกำลังคนด้วย ICT ให้มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาโครงข่าย คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน แผนงาน มีระบบ ICT สำหรับบริหาร ยุทธศาสตร์ อย่างมี ประสิทธิภาพ ต.ค.๒๕๕๔.-ก.ย. ๒๕๕๙ ต.ค.๒๕๕๔.-ก.ย. ๒๕๕๙ ต.ค.๒๕๕๔.-ก.ย. ๒๕๕๙ พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๑๔๒ คน) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (๑ ระบบ) จัดหาครุภัณฑ์และห้องฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๑ ห้อง) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพจ.ร้อยเอ็ด(๑ แผน) วิเคราะห์ ออกแบบระบบ เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (๑ ระบบ) จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๑ แผน) สำรวจข้อมูลความต้องพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหารข้อมูล (๒๐ อำเภอ) พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ (๑๓ ฐานข้อมูล) Best Practice โครงการ/กิจกรรม Best Practice ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ จำนวนระบบ ICT ที่ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารยุทธศาสตร์ ระบบ ICT จำนวน ๔ ระบบ ๒ ระบบ ๔ ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google