งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2523-2543
ที่มา:กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

2 บทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาที่ผ่านมา
เป็นผู้รับจ้างประกอบ ได้รับเพียงค่าแรงงาน ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าเป็นสัดส่วนที่สูง สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อย ต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ ไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 ประเภทของโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2,862 486 275 385 1,716 รวม 669 202 43 66 358 ส่วนประกอบ 1,335 167 149 218 801 ชิ้นส่วน 505 82 36 51 336 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 353 35 47 50 221 เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ระบุ ใหญ่ กลาง เล็ก ขนาดของอุตสาหกรรม ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,2543

5 อุตสาหกรรมไทยมีความไม่แข็งแรงในโครงสร้าง
โครงสร้างภาษีศุลกากรไม่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการผลิตและการใช้ชิ้นส่วนต่อเนื่องในประเทศ ระบบเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในกลุ่มผู้ลงทุนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพต่ำ ขาดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการเจาะตลาดไม่เข้มแข็ง ขาดอุตสาหรรมสนับสนุนที่หลากหลาย ขาดการพัฒนาสินค้าและ Brand Name การจัดการใน SME ยังไม่เข้มแข็ง

6 การแข่งขันภายใต้สภาวะใหม่
องค์ประกอบของความได้เปรียบ เดิม ผลิตของถูก เลียนแบบ ค่าแรงถูก มุ่งตัวสินค้า จัดการแบบครอบครัว สงวนข้อมูล มุ่งธุรกิจเฉพาะตน ใหม่ ผลิตได้มากแบบ รวดเร็ว ผลิตภาพสูง คุณภาพสูง เทคนิคดี มุ่งทั้งสินค้าและบริการเสริม จัดการแบบมืออาชีพ เข้าถึงข้อมูล มุ่งสร้างพันธมิตร-ผู้ร่วมธุรกิจ

7 แผนงานด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับโครงสร้างการผลิต
แผนงานปรับปรุงผลิตภาพและปรับกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได้ แผนงานยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักร แผนงานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายในตลาดโลก แผนงานชักจูง การลงทุนจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสำหรับอนาคต

8 แผนงานของสถาบันฯ ภายใต้แผนปรับโครงสร้าง
โครงการธุรกรรมและระบบบริการสนับสนุนเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนและส่งออกชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9 องค์ประกอบ ศูนย์ธุรกรรมเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขปัญหาภาระภาษีนำเข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต อันเกิดจากโครงสร้างระบบภาษีไม่เหมาะสม สร้างการเชื่อมโยงการผลิตขึ้นภายในประเทศ ศูนย์เครือข่ายและบริการ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายและ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนข้อมูลทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเป็น Qualified Vendor List หรือ Qualified Part List

10 โครงสร้างการเชื่อมโยง
โรงงานกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ธุรกรรมฯ ศูนย์เครือข่ายและบริการฯ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

11 โครงสร้างการเชื่อมโยง ศูนย์ธุรกรรมเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน
หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ธุรกรรมฯ โรงงาน (ไม่มีสิทธิประโยชน์) (มีสิทธิประโยชน์)

12 โครงสร้างการเชื่อมโยง ศูนย์เครือข่ายและบริการ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายและส่งออก
ศูนย์เครือข่ายและบริการฯ โรงงานสินค้าสำเร็จรูป โรงงานผลิตชิ้นส่วน ศูนย์ธุรกิจจัดหา (เอกชน) โรงงานในเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google