งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)

2 Allied Retail Trade Co.,ltd
เป็นบริษัทเอกชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วยงบประมาณจัดตั้งบริษัท 395 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกรายย่อย โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 51% บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(บอย.) 49%

3 Allied Retail Trade Co.,ltd
โครงสร้างผู้บริหารองค์กร คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เลขานุการ (Secretary) ผู้อำนวยการ (Director) - ฝ่ายการเงิน และบัญชี - ฝ่ายปฎิบัติการ ระบบจัดส่ง ขายและบริการ - ฝ่ายจัดซื้อ บริหารสินค้า และพัฒนาธุรกิจ- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ จัดหาบุคลากรและฝึกหัดพนักงาน - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 Allied Retail Trade Co.,ltd
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 1.1 เป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ให้สามารถอยู่รอดและเข้มแข็ง ในเวทีการค้าระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 2. พันธกิจ (Mission) ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากการดำเนินธุรกรรม ในรูปแบบ การค้าปลีกและค้าส่ง โดยผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการจัดซื้อ การตลาด และการกระจายสินค้า 2.2 สร้างรูปแบบร้านให้ทันสมัย และมีมาตรฐานเดียวกัน

5 Allied Retail Trade Co.,ltd
3. วัตถุประสงค์ จัดซื้อสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มสมาชิกเป้าหมาย และบริหารงานจัดซื้อให้ได้ราคายุติธรรมที่ร้านค้าสมาชิก สามารถยืนหยัดได้ 3.2. จัดรูปแบบร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับร้านต้นแบบที่ กำหนด ส่งเสริมความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก-ค้าส่งอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก

6 Allied Retail Trade Co.,ltd
3. วัตถุประสงค์(ต่อ) เสริมสร้างศักยภาพโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด ให้สมาชิกสามารถดำ เนินธุรกิจเพื่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.5. ให้บริการสนับสนุนด้านการเงิน การลงทุนและสินเชื่อธุรกิจ แก่สมาชิก โดยผ่านกระบวนการจัดการจากหน่วยงานต่างๆ 3.6. เป็นศูนย์ข้อมูลทางการตลาด การจัดการ และการบริหารธุรกิจแก่สมาชิก 3.7. แสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน การขยายธุรกิจในรูปแบบ และ ลักษณะต่างๆ แก่สมาชิก

7 Allied Retail Trade Co.,ltd
4. กลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการภาคค้าปลีกทั้งกระบวนการ คือ ร้านค้า ปลีกรายย่อยและร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) รวมทั้งสหกรณ์ ร้านค้าสวัสดิการๆ 4.2 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด - สามารถจัดซื้อสินค้าในราคาถูกลง โดยได้รับบริการส่งสินค้าถึง ร้าน สมาชิก และการส่งเสริมการขาย การตลาดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถ แข่งขันได้ - ได้รับการอบรมความรู้และวิทยาการเรื่องการค้าปลีกสมัยใหม่

8 Allied Retail Trade Co.,ltd
4. กลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ - ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยและ ธนาคารออมสิน และ บอย. - ไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังและสามารถนำยอดเงินลงทุนจากการปรับปรุง ร้านค้า ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีได้ถึงหนึ่งเท่าครึ่ง

9 Allied Retail Trade Co.,ltd
6. แผนปฏิบัติการสามปี (รายปี) แผนปฏิบัติการปีที่ 1 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานขององค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตลอดจนการ ดำเนินกิจการในระยะยาว 2. พัฒนาระบบงานจัดซื้อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก 3. พัฒนาระบบร้านค้าลูกโซ่ (Franchise) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและช่องทาง การค้าสมัยใหม่ให้แก่สมาชิกในธุรกิจค้าปลีก 4. เป้าหมายจำนวนสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10,000 รายในปีแรก

10 Allied Retail Trade Co.,ltd
6. แผนปฏิบัติการสามปี (รายปี) แผนปฏิบัติการปีที่ 2 1. พัฒนาระบบตลาดและสินค้า สำหรับสมาชิก 2. พัฒนารูปแบบร้านค้าปลีกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ แก่สมาชิก 3. พัฒนานักลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจค้าปลีกและขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร เป็นต้น 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าขององค์กร (House Brand) ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 5. เป้าหมายจำนวนสมาชิกไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย

11 Allied Retail Trade Co.,ltd
6. แผนปฏิบัติการสามปี (รายปี) แผนปฏิบัติการปีที่ 3 1. พัฒนารูปแบบร้านค้าเดิมให้ทันสมัยและมีศักยภาพทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 2. พัฒนาแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กระจายสู่ช่องทางการ จำหน่ายทั่วประเทศ 4. เป้าหมายจำนวนสมาชิกไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย

12 Allied Retail Trade Co.,ltd
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factor) 8.1 ความเป็นเอกเทศและมีอิสระในการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบ บริษัทเอกชน (Independent in managing in term of Company Limited) 8.2 ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่สนับสนุนองค์กร (Good Alliances) ระบบการจัดซื้อ (e-Purchasing System) ระบบการกระจายสินค้า (Good Logistics Management) ระบบสารสนเทศ (Information Technology & Management) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ ART (Efficiency of Management) 8.7 ระบบการตลาด การส่งเสริมการขายและคัดเลือกผลิตภัณฑ (Marketing)์ ความสามารถเชิงแข่งขันของร้านค้าสมาชิก (Competitive Advantage)

13 Source : www.dit.go.th กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลภาระงานด้านค้าปลีก


ดาวน์โหลด ppt บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google