งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community
บรรยายโดย นายสุทยุต พูลสมบัติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

2 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร
การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ประเทศ ในปี 2558

3 วัตถุประสงค์ AEC เพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้า และการลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศ และลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลง

4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน AEC
มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เพื่อความเสมอภาคการแข่งขัน ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อไปสู่การเจรจาการค้าโลก (WTO)

5 ประชาคมอาเซียน (AC: ASEAN Community )
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม (ASCC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) AEC Blueprint AEC Scorecard

6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
AEC Blueprint เป็น แผนดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อมองให้เห็นการดำเนินงานในภาพรวมที่จะนำไปสู่ AEC ในปี ค.ศ. 2015 AEC Scorecard เป็น เครื่องมือในการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

7 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้า และบริการได้อย่างหลากหลาย และสามารถเดินทางไปอาเซียนได้อย่างสะดวกเสรีมากขึ้น

8 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางลบมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ เพราะจะถูกแย่งชิงจากคู่แข่งนำเข้า

9 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร คือ ต้องปรับปรุงผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก

10 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางปรับตัวของสหกรณ์ คือ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคำรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย ข้อควรปฏิบัติก่อนเจาะตลาดเป้าหมายในยุค AEC สำหรับ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพฯ ต้องเตรียม คือ ศึกษาหาความรู้ข้อมูลของตลาดเป้าหมาย ในแต่ละประเทศคู่ค้าในอนาคต ศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเจรจาธุรกิจกันต่อไป

11 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะต้องศึกษาทางการตลาด และผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ควรจะต้องพิจารณาถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละประเทศ การแสดงข้อความบนผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ รายละเอียด คำอธิบายต้องชัดเจนและถูกต้องตามกฎระเบียบของประเทศนั้น

12 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด 2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ดำเนินการตลาดโดยพึ่งพากันเอง 3. การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ 4. ประยุกต์แนวคิดทางการตลาด ได้แก่ 4p 4c เข้ามาในการบริหารการตลาด 5. สร้างตราสินค้าของสหกรณ์ให้มีขึ้น

13 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google