งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ Coffee Cooperative Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ Coffee Cooperative Networks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ Coffee Cooperative Networks
Success Stories : Coffee Cooperative Networks สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 ที่มาเครือข่าย

3 ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องราคา
สถานการณ์กาแฟที่ผ่านมา เกษตรกรเรียกร้องให้ ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องราคา ราคากาแฟตกต่ำต่อเนื่องและ มีความผันผวนตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตสูง กาแฟไม่มีคุณภาพ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการผลิต และการแปรรูปกาแฟ โครงการแทรกแซง ตลาดเมล็ดกาแฟ แรงจูงใจในการจัดทำโครงการ เกษตรกรถูกเอาเปรียบด้านราคาและคุณภาพ โครงการปรับโครงสร้าง สินค้ากาแฟแบบครบวงจร ขาดอำนาจต่อรอง/เกษตรกรต่างคนต่างขาย ขาดสถานที่จัดเก็บกาแฟเพื่อรอราคาขายที่สูงขึ้น ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อกาแฟเพื่อ Stock กาแฟ สถาบันเกษตรกรขาดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

4 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
กิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ กิจกรรมด้านการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่ากาแฟของสถาบันเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร ระยะเวลา 7 ปี (2553 – =ถ่ายทอดองค์ความรู้) (2557 – = ชำระคืนเงินทุน) เงินทุนดำเนินงาน ลบ. -เงินจ่ายขาด ลบ. -เงินกู้ ลบ. ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 สถาบันเกษตรกร 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ สถาบันเกษตรกร 3 แห่ง สก.ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวน จปร. กรมพัฒนาที่ดิน เงินจ่ายขาด/เงินทุนหมุนเวียนปลอด ด/บ /ติดตามประเมินผล กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ Coffee Cooperative Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google