งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่ากว่าร้อยละ 55 ของ GDP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่ากว่าร้อยละ 55 ของ GDP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่ากว่าร้อยละ 55 ของ GDP
ดุลการค้าที่เกินดุลมีแนวโน้มลดลง โดยการนำเข้ามีอัตราเพิ่มที่สูงกว่าการส่งออก ดุลการค้าเหมาะสม เติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

2 ยุทธศาสตร์การนำเข้า Management of Trade Deficit
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มอำนาจต่อรองการ นำเข้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอำนวย ความสะดวก ทางการค้า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศและ ส่งเสริมการเชื่อมโยง อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเชื่อมโยงองค์กรและ กฎระเบียบและการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง มาตรการ การค้า

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องกับ อก.
สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน มาตรการที่สำคัญ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบในประเทศ ส่งเสริมการสำรวจแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ สร้างสิทธิประโยชน์จูงใจให้ภาคเอกชนหันมาใช้ วัตถุดิบภายในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

4 แนวทางที่สอดคล้องกับแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
กรอบยุทธศาสตร์ 3 ข การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ 3.2.1 สนับสนุนการใช้วัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสินค้า 3.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสนับสนุน 3.2.4 พัฒนาปัจจัยด้านโครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ 3.2.6 พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและส่งเสริม SMEs โดยให้สิทธิประโยชน์จูงใจในการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบในประเทศ ส่งเสริมการสำรวจแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ สร้างสิทธิประโยชน์จูงใจให้ภาคเอกชน หันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

5 การดำเนินงานของ อก.  โครงการศึกษาการบริหารจัดการด้าน Logistic และ Supply Chain ของ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ อัญมณี ผลิตภัณฑ์ยาง เซรามิกส์ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ ยา ผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาล  โครงการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อทดแทน การนำเข้า  โครงการพัฒนาแหล่งแร่และแหล่งวัตถุดิบ  โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในประเทศ  โครงการจัดหาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากทรัพยากรแร่  โครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ

6 การดำเนินงานของ อก.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  โครงการเครือข่ายวิสาหกิจยานยนต์  โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการลงทุนแก่อุตสาหกรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่ากว่าร้อยละ 55 ของ GDP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google