งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา 5510610172
นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา ภาคพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 4
พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมยาง พันธกิจที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อขยายการลงทุน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานรับผิดชอบ - กระทรวงวิทย์ฯ, อสย., กระทรวงศึกษา, การนิคมอุตสาหกรรม, อก., ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาและเผยแผ่ข้อมูล ชนิดและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศ พันธกิจที่ 4 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศแทนการนำเข้า หน่วยงานรับผิดชอบ – กรมวิชาการเกษตร, พณ., กระทรวงวิทย์ฯ, กระทรวงศึกษา, สำนักนายกรัฐมนตรี, อก., ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงเกษตรฯ

3 สร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
พันธกิจที่ 5 หน่วยงานรับผิดชอบ – สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรฯ, สำนักงบประมาณ

4 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)
กนย.ได้จัดทำ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ( )” มุ่งเน้นการใช้ยางดิบธรรมชาติภายในประเทศ เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และการพัฒนาหน่วย งานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ - แผนงานปรับปรุงคุณภาพยางดิบ - แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง - แผนพัฒนาระบบการตลาดยาง

5


ดาวน์โหลด ppt นางสาว จริยา อุทุมพร รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google