งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล
ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มา :

2 ความต้องการของประชาชน
ความต้องการของประชาชน การรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพ การบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง

3 เป้าหมายของการพยาบาล
พัฒนาการพยาบาลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาความรู้และ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พัฒนาการพยาบาลให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลต้องลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดูแลผู้รับบริการ เพราะ ปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายจ่ายทางสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับ รายได้และเศรษฐกิจของผู้รับบริการที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในสังคม และเพื่อแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่น การพัฒนานวัตกรรมทำให้เกิดขึ้นหรือพัฒนาจากที่มีอยู่ เดิม ทำให้คุณภาพการดูแลผู้รับบริการได้รับการพัฒนา และยกระดับ ความสามารถในการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นนับถือของผู้รับบริการและ สามารถลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานจากการพัฒนาอย่างคุ้มทุน 

4 กลยุทธ์ เทคโนโลยี ระบบการประกันคุณภาพและการแข่งขันระหว่างองค์กรสุขภาพ
เป้าหมายยุทธศาสตร์เน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาลให้สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายองค์กรพยาบาลเพื่อให้องค์ความรู้นวัตกรรมทางการพยาบาลได้ถูกนำมาใช้อย่างยั่งยืน ด้านการแข่งขันทางองค์กรสุขภาพการสร้างและพัฒนาทางการพยาบาลรวมถึงนำมาให้ปฏิบัติทางคลินิกจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือบริการทางสุขภาพ เกิดรูปแบบการใช้งานที่ดีกว่าเดิมและมีหลากหลายมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถ และความได้เปรียบทางการแข่งขันระหว่างองค์กรทางสุขภาพ เทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางการแพทย์และการสาธารณสุข จึงทำให้เกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการรวดเร็วและสะดวก


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google