งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤต-โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤต-โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤต-โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC (2015) สุรพจน์ แก้วมงคล

2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 2015
* ตลาดและฐานการผลิต รวมเป็นหนึ่งเดียว * สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน * พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค * การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก Indonesia Cambodia Laos Myanmar Philippines Thai Vietnam Malaysia Singapore Brunei AEC 2015 Asean+3 China Japan S. Korea Asean+6 India Australia New Z. USA EU Laos Laos เสรีการค้า เสรีการลงทุน เสรีการบริการ เสรีแรงงานฝีมือ เสรีตลาดทุน (Economic scale)

3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เราจะ ได้ – เสีย อะไร จาก.. AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC เราจะ ได้ – เสีย อะไร จาก.. AEC

4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC AEC โอกาส อุปสรรค 1. ตลาด 10 ประเทศ รวมเป็นหนึ่งเดียว - มีตลาดที่ใหญ่ขึ้น (เกิด economy of scale) - ต้นทุน “คู่แข่ง” ลดต่ำด้วย 2. ภาษีนำเข้าเป็น “ศูนย์ ” ขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการนำเข้า วัตถุดิบทั้งราคาและคุณภาพสินค้า สินค้าประเภทเดียวกันจาก อาเซียนเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น 3. ทำธุรกิจด้านบริการ ในอาเซียนได้อย่างเสรี - ไปตั้งธุรกิจและขยายธุรกิจบริการได้ อย่างเสรี - ธุรกิจด้านบริการในอาเซียนเข้า มาแข่งขันมากขึ้น 4. แรงงานฝีมือเคลื่อนย้าย ได้อย่างเสรี - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ - ไทยอาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้ามีสิ่งที่ถูกใจกว่า

5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC AEC โอกาส อุปสรรค 5. AEC เป็นฐานการผลิต ร่วม การลงทุนอาเซียน - สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังอาเซียน อื่นที่เหมาะสม เพื่อเสริมความสามารถ การแข่งขัน - คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่ง ในเขตแดนเรา เพื่อมาใช้ความ ได้เปรียบ ของปัจจัยการผลิต บางอย่าง 6. ความร่วมมือด้านการ อำนวยความสะดวกทาง การค้า ระบบโลจิสติกส์ ในภูมิภาคมีความ สะดวกมากขึ้นและราคาถูกลง ต้นทุนโลจิสติกส์ของคู่แข่ง ใน อาเซียนก็จะลดลงด้วย หากเขา ดีกว่า 7. FTA อาเซียนกับคู่ค้า ต่างๆ ASEAN +3, +6 - ได้เปรียบด้านภาษีนำเข้าเมื่อเทียบกับ สินค้าของประเทศคู่แข่งอื่นในตลาด คู่ค้าเหล่านี้ - นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศ อาเซียนแล้วยังมีคู่แข่งเพิ่มจาก ประเทศ +3 หรือ +6

6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เพื่อ.. ปรับตัว จากผลของ AEC อย่างไร ?
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC เราจะใช้ประโยชน์ เพื่อ.. ปรับตัว จากผลของ AEC อย่างไร ?

7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC เตรียม..รุก 1. ศึกษาเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใน AEC นำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิต ใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้าน ราคา /คุณภาพ 2. ศึกษารสนิยม/ความต้องการใน AEC ขายให้ตลาดใหญ่ขึ้น และใช้ประโยชน์จาก Economy of scale ให้เต็มที่ 3. ดูความเป็นไปได้การย้ายฐานผลิต สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ ที่เหมาะสมเป็นแหล่งผลิตได้

8 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC เตรียม..รับ 1. เรียนรู้คู่แข่ง เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ และยังมีเพิ่มอีกคือ +3 และ +6 2. ไม่ละเลยการลดต้นทุน เพราะต้นทุนของคู่แข่งก็..ลดต่ำลง 3. เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา 4. ผูกมัดใจลูกค้าทุกรูปแบบ & สร้างความแตกต่างด้วย ความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ/มาตรฐาน บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิตส่งบริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต 5. ต้องคิด “ทำอย่างไรให้เขา อยู่กับเรา”อยู่(กับเรา)” อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ

9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC a ต้นทุน ↓ ประสิทธิภาพ ↑ ผลตอบแทน ↑ AEC และการบริการ) เน้นมาตรฐาน ↑↑↑ (คุณภาพสินค้า AEC ความยั่งยืน (Global) ตลาดโลก

10 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AEC จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิกฤต-โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google