งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด รายจ่าย 2545254625472548254925502551 รวม 9,67 4.52 9,88 9.60 9,553.17 10,10 1.48 10,80 9.51 13,96 5.00 14,80 0.05 งบ บุคลากร 4,20 1.15 4,39 9.60 4,606.23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด รายจ่าย 2545254625472548254925502551 รวม 9,67 4.52 9,88 9.60 9,553.17 10,10 1.48 10,80 9.51 13,96 5.00 14,80 0.05 งบ บุคลากร 4,20 1.15 4,39 9.60 4,606.23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด รายจ่าย 2545254625472548254925502551 รวม 9,67 4.52 9,88 9.60 9,553.17 10,10 1.48 10,80 9.51 13,96 5.00 14,80 0.05 งบ บุคลากร 4,20 1.15 4,39 9.60 4,606.23 4,720. 35 5,217. 66 6,726. 21 7,029. 95 งบ ดำเนินงา น 3,10 5.40 3,14 4.91 2,507.25 2,751. 19 2,835. 72 3,323. 90 3,422. 44 งบลงทุน 1,59 1.41 1,59 1.11 962.4 4 943.3 0 425.9 1 1,179. 26 1,112. 49 งบอุดหนุ น 692. 58 753. 98 1,477.25 1,686. 64 2,324. 72 2,714. 53 3,215. 53 งบ รายจ่าย อื่น 83.9 8 - - - 5.50 21.10 19.64 หน่วย : ล้าน บาท

2

3 งบรายจ่าย งบประมา ณ ( บาท ) รวมงบประมาณผลผลิต 14,586, 170,500 1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7,852,04 8,700 2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,074,73 3,100 3. ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 2,589,71 7,800 4. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ 9,070,90 0 5. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี 60,600,0 00 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2551 ตามงบประมาณผลผลิต

4 งบรายจ่าย ปี พ. ศ.2551 รวมงบประมาณโครงการ 213,885,80 0 6. โครงการความร่วมมือเพื่อผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านอาชีวะ 14,052,500 7. โครงการจัดการองค์ความรู้ใน การสร้างผู้ประกอบการ 41,631,000 8. โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน 39,931,500 9. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ 6,100,800 10. โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 112,170,00 0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2551 ตามงบประมาณโครงการ

5

6


ดาวน์โหลด ppt หมวด รายจ่าย 2545254625472548254925502551 รวม 9,67 4.52 9,88 9.60 9,553.17 10,10 1.48 10,80 9.51 13,96 5.00 14,80 0.05 งบ บุคลากร 4,20 1.15 4,39 9.60 4,606.23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google