งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหาร และ ประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ ( 2545 - 2546 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหาร และ ประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ ( 2545 - 2546 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหาร และ ประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ ( 2545 - 2546 )

2 ชุดโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย =Research Program โครงการวิจัยเดี่ยว =Research Project

3 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร ทุนอุดหนุนวิจัย มก. จำแนกตามชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยว ประจำปีงบประมาณ 2542 – 2543

4 การบริหารงานวิจัย งบอุดหนุนวิจัย มก. ( แบบเดิม ) สวพ. มก. รวบรวมข้อเสนอ โครงการวิจัย ส่งสภาวิจัยฯ ตรวจสอบ ความซ้ำซ้อน สำนักงบประมาณพิจารณา จัดสรร งบอุดหนุนทั่วไปเป็น block grant ให้ มก. สวพ. สวพ. พิจารณาจัดสรรให้ราย โครงการ แจ้งนักวิจัย

5 การบริหารงานวิจัยของ มก. - ประเด็นที่ปรับเปลี่ยน 1. การจัดทำชุดโครงการวิจัย คณะ - จัดทำชุดโครงการที่เป็น วิชาการสายตรง คณะ - จัดทำชุดโครงการที่เป็น วิชาการสายตรง สำนัก - จัดทำชุดโครงการที่ เกี่ยวกับภารกิจหลัก สำนัก - จัดทำชุดโครงการที่ เกี่ยวกับภารกิจหลัก สถาบันวิจัยเฉพาะทาง - จัดทำชุด โครงการที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก สถาบันวิจัยเฉพาะทาง - จัดทำชุด โครงการที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก วิทยาเขต - ประสานการจัดทำชุด โครงการที่เป็น วิทยาเขต - ประสานการจัดทำชุด โครงการที่เป็น inter faculties ภายใน วิทยาเขตนั้น ๆ inter faculties ภายใน วิทยาเขตนั้น ๆ สวพ. มก. - ประสานการจัดทำชุด โครงการที่เป็น สวพ. มก. - ประสานการจัดทำชุด โครงการที่เป็น multidisciplinary, interfaculties, interinstitutes, intercampuses, multidisciplinary, interfaculties, interinstitutes, intercampuses, Mega project Mega project

6 2. การเสนอชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยว เสนอผ่านคณะ / สำนัก / สถาบัน เฉพาะทาง / วิทยาเขต เสนอผ่านคณะ / สำนัก / สถาบัน เฉพาะทาง / วิทยาเขต กรณี โครงการวิจัยเดี่ยว ให้เสนอ ผ่านเพื่อกลั่นกรอง กรณี โครงการวิจัยเดี่ยว ให้เสนอ ผ่านเพื่อกลั่นกรอง ( ไม่ใช่เสนอผ่านเฉย ๆ ) สวพ. มก. รวบรวม ทั้งหมด สภาวิจัยแห่งชาติ วิเคราะห์ ตรวจสอบ สภาวิจัยแห่งชาติ วิเคราะห์ ตรวจสอบ

7 3. การวิเคราะห์ตรวจสอบโดยสภา วิจัยแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ ตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ ตรวจสอบ ให้เกรด A, B, C, D, F ให้เกรด A, B, C, D, F เสนอ เสนอ สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ จัดสรรงบอุดหนุนวิจัย จัดสรรงบอุดหนุนวิจัย ( โครงการวิจัยที่ได้เกรดต่ำ C, D, F ไม่ได้รับจัดสรร ) ( โครงการวิจัยที่ได้เกรดต่ำ C, D, F ไม่ได้รับจัดสรร ) แจ้งผลต่อมหาวิทยาลัย ( สวพ. มก.) แจ้งผลต่อมหาวิทยาลัย ( สวพ. มก.)

8 4. การพิจารณาจัดสรรทุน ( งบอุดหนุน วิจัย มก.) สวพ. จัดสรรให้ชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยว สวพ. จัดสรรให้ชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยว เสนอ เสนอ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยให้ ความเห็นชอบ สวพ. มก. ส่งให้ สวพ. มก. ส่งให้ คณะ / สำนัก / สถาบันเฉพาะทาง / วิทยาเขต จัดสรรย่อยภายในชุด โครงการวิจัย คณะ / สำนัก / สถาบันเฉพาะทาง / วิทยาเขต แจ้งผลให้ สวพ. มก. ทราบ

9 5. การบริหารโครงการวิจัย / การ ขยายผล โดย สวพ. มก. โดย สวพ. มก. - แจ้งผลอาจารย์ / นักวิจัย - ทำสัญญารับทุน - เบิกจ่ายเงินวิจัย - ติดตามประเมินผล - ขยายผล / เผยแพร่ ถ่ายทอด

10 ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้ส่ง ตรวจสอบ / ส่งไม่ทัน ตามกำหนดของสภาวิจัยแห่งชาติ ตามกำหนดของสภาวิจัยแห่งชาติ จะไม่ได้รับการจัดสรรงบจากสำนัก งบประมาณ ในปีงบประมาณนั้น ๆ ในทางปฏิบัติโครงการที่ส่ง ล่าช้า สวพ. จะรวมส่งในปีงบประมาณถัดไป 2. กรณีชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัย เดี่ยว ที่ใช้ระยะเวลา มากกว่า 1 ปี ต้องทำรายละเอียด แผนงาน / งบประมาณ ของทุกปีในการส่งข้อเสนอปีแรก 3. กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องส่ง รายงานก้าวหน้าพร้อม ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยวในปีต่อไป

11 นักวิจัยควรปฏิบัติอย่างไร 1. ทำความเข้าใจกับแนวทางการ บริหารงานวิจัย ของ มก. ฉบับใหม่ 2. ทำความเข้าใจกับทิศทางและแผน วิจัยที่ใช้ในการ วิเคราะห์ตรวจสอบ 3. ทำความเข้าใจกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ตรวจสอบ เช่น แบบให้ คะแนน มีอยู่ในเอกสารที่แจก ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีอยู่ในเอกสารที่แจก ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรียกดูได้จาก website ของ สวพ. มก. เรียกดูได้จาก website ของ สวพ. มก. (http://www.rdi.ku.ac.t h) (http://www.rdi.ku.ac.t h)

12 สถาบันวิจัยและ พัฒนา โครงการ วิจัยรัฐ ร่วม เอกชน โครงการ วิจัย 3 สาขา โครงการ ถ่ายทอด งานวิจัยสู่ ประชาชน - ร่วมทุนวิจัย - วิจัยตาม ความ ต้องการ ของ ภาคเอกชน - รับจ้างวิจัย ( เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สังคมและ พฤติกรรม ) - การ ฝึกอบรม - การจัด workshop - การ ถ่ายทอดงาน วิจัยใน ลักษณะ เผยแพร่ ประชา สัมพันธ์ ผ่านสื่อ

13 ลักษณะของโครงการวิจัย รัฐร่วมเอกชน 1. เอกชนเข้าร่วมได้ทุก stage ของ โครงการวิจัย เริ่มต้นระหว่างกลาง สิ้นสุดแล้ว ( ร่วม formulate ( ร่วมพัฒนา ) ( รับถ่ายทอด โครงการ ) INCUBATOR UNIT เทคโนโลยี ) 2. เอกชนเป็นผู้ initiate idea ของการ วิจัยและพัฒนา 3. ต้องมีการทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding, MOU) ที่ระบุ ลักษณะความร่วมมือของ แต่ละฝ่ายชัดเจน, ระบุการจัดสรรสิทธิ ประโยชน์จาก ความร่วมมือ

14 งานวิจัยในช่วงต่อไปนี้ควร มีลักษณะ 1. Output / Outcome ชัดเจน 2.Demand / Problem oriented 3.Cost conscious / Cost effective 4.Technology disseminable 5.Technology marketable 6.Benefitable / Profitable

15 ค่าตอบแทนนักวิจัยและค่า เสริมสร้างหน่วยงาน เนื่องจาก งบประมาณถูกปรับลดตั้งแต่ปี 2542 จึงได้แจ้งยกเลิกแล้ว ได้แจ้งคณะ / สำนัก / สถาบัน / นักวิจัยแล้ว

16 กำหนดส่งข้อเสนอชุด โครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยว สำหรับปีงบประมาณ 2545 ถึง สวพ. มก.15 พ. ย. 43 ถึง สภาวิจัยฯ 30 พ. ย. 43


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหาร และ ประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ ( 2545 - 2546 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google