งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.
RTN Resource Planning

2 หัวข้อการบรรยาย ปฏิทินงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณ/ร่างแผน ปี 54
ความก้าวหน้าของระบบ ERP

3 ปฏิทินงบประมาณ 2554 กระบวนการที่สำคัญ ห้วงเวลา การปฏิบัติของ ทร.
ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (สงป.) 15 ธ.ค.52 นโยบาย ผบ.ทร. 2554/แผนยุทธศาสตร์ ทร ครม.เห็นชอบวงเงินรายจ่ายประจำขั้นต่ำ/ผูกพัน 26 ม.ค.53 นขต.ทร.ส่งคำขอฯ/แผนปี 54 ใน 3 ม.ค.53 สปช.ทร.รวบรวม เสนอ กห. รมว.กห. ส่งคำของบประมาณให้ สงป. 1 ก.พ.53 -คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของงาน การพิจารณาแบ่งสรรวงเงินให้หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนฯ การเสนองานจัดซื้อ/จ้างให้ กบ.ทร.ตรวจสอบ สปช.ทร.จัดทำแผนการจัดสรรฯ ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ 30 มี.ค.53 กห.เสนอการปรับปรุงรายละเอียดส่ง สงป. 9 เม.ย.53 27 เม.ย.53 สงป.เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต่อสภาผู้แทนฯ 11 พ.ค.53 การพิจารณาวาระที่ 1 26-27 พ.ค.53 การพิจารณาวาระที่ 2-3 18-19 ส.ค.53

4 ๖.ขั้นการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติราชการ ประจำปี
กระบวนการงบประมาณ ทร. พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑ ต.ค.๕๒ สำนักงบประมาณแจ้งวงเงินจัดสรร/ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ/กห. ข้อมูลความต้องการ งบประมาณ ๑๐ ด้าน คำขอฯ งบประมาณ ทร. การแบ่งสรร หน่วยงบประมาณ ทร.(กผท.สปช.ทร.) คณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ทร. หน่วยงบประมาณ ทร.(กผท.สปช.ทร.) รายละเอียดการแบ่งสรร การแบ่งสรร เสนอ ทร. ขออนุมัติ แผนการจัดสรรงบประมาณ ทร./แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. คณะอนุกรรมการ ๑๐ ด้าน แผนการ จัดสรรฯ แจ้งผล การแบ่งสรร การแบ่งสรร ๓๐ มิ.ย.๕๒ หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณหลัก หน่วยงบประมาณ ทร. (กงป.สปช.ทร.) บริหารงบประมาณ หน่วยงบประมาณ ทร. (กงป.สปช.ทร.) พิจารณา แผนปฏิบัติราชการประจำปี Level 1 และกำหนดหน่วยถืองบประมาณ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี Level 1 แจ้งผล การแบ่งสรร การแบ่งสรร เสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี ก่อน ๒๘ ส.ค.๕๒ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ๑ ต.ค.๕๒ หน่วยถืองบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ๓๙ หน่วย เสนอแผนฯพร้อมแนบ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ - แผนจัดซื้อจัดจ้าง - แผนน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยปรับปรุงร่างแผนฯพร้อมจัดทำรายละเอียด เมื่อทราบยอดงบประมาณแบ่งสรร หน่วยเสนอร่างปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖.ขั้นการบริหารงบประมาณ ๕.ขั้นการอนุมัติแผน ปฏิบัติราชการ ประจำปี ๔.ขั้นแผน การจัดสรร ๓.ขั้นแจ้งผล การแบ่งสรร ๒.ขั้นการ แบ่งสรร ๑.ขั้นคำขอ งบประมาณ

5 สปช.ทร.พิจารณาเสนอขออนุมัติ ทร. คณะอนุกรรมการฯ 10 ด้าน สปช.ทร.รวบรวม
คำของบประมาณ ทร. ปี 54 สปช.ทร.พิจารณาเสนอขออนุมัติ ทร. คณะอนุกรรมการฯ 10 ด้าน สปช.ทร.รวบรวม หน่วยเทคนิค/กบ.ทร. หน่วยเสนอแผน 54 + แผนจัดซื้อ/จ้าง หน่วยปรับแต่งให้เป็นไปตามวงเงินแผน 54 หน่วยเสนอคำของบประมาณ/แผน 54

6 The Family of Plans ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Strategy แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม Defense / Military Strategy แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กห. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กห. ยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ (10 ปี) RTN Strategy แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. โครงสร้างกำลังรบ Force Structure แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี นขต.ทร. ราชการประจำปี .

7 ระบบการถ่ายทอด cascading
คณะกรรมการ/อนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทร. (Level 0) Strategy Map Level 0 กิจกรรมหลัก BA: Budget Activity งบประมาณ ทร. การวัด ติดตาม ประเมิน กิจกรรม มาตรฐาน การแบ่งสรร งบประมาณ Strategy Map Level 1 กิจกรรมรอง/รองย่อย BSA/BSSA: Budget Sub-Activity งบประมาณของหน่วย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยต่างๆ (Level 1)

8 RTN ERP GFMIS BLI mapping

9 RTN ERP GFMIS BLI mapping

10 การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี ๕๔
1. พิมพ์ URL ของเวปวางแผน 2. ใส่ User Name และ Password

11 3 1 6 2 7 4 8 5 9 10

12 1 วางแผน 4 ปีทร.

13 2วางแผนประจำปีทร.

14 3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับแบบฟอร์ม
1. เลือกหมวดแบบฟอร์ม 2. เลือกชื่อแบบฟอร์ม 3. กดปุ่มถัดไป

15 3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับแบบฟอร์ม
1. เลือกหน่วยผู้วางแผน 2. เลือกแผนปฏิบัติราชการด้าน 3. กดปุ่มตกลง

16 3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับแบบฟอร์ม
กดปุ่ม ดาวน์โหลด

17 3 วางแผนประจำปีหน่วย – วางแผน/ปรับปรุงแผนหน่วยในแบบฟอร์ม
แก้ไขข้อมูลในไฟล์วางแผนแยกเป็น แผนค่าใช้จ่าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

18 3 วางแผนประจำปีหน่วย - นำส่งแบบฟอร์ม
1. เลือกหมวดแบบฟอร์ม 2. เลือกชื่อแบบฟอร์ม 3. เลือกไฟล์วางแผนที่ทำเสร็จแล้ว 4. กดปุ่มส่งแบบฟอร์ม

19 3 วางแผนประจำปีหน่วย - นำส่งแบบฟอร์ม

20 3 วางแผนประจำปีหน่วย - เรียกดูรายงานสรุป
1. เลือกแผนปฏิบัติราชการด้าน 2. เลือกหน่วยผู้วางแผน 3. กดปุ่มค้นหา

21 3 วางแผนประจำปีหน่วย - เรียกดูรายงานสรุป

22 4 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณทร.

23 5 อนุมัติกรอบ/คำของบประมาณแยกตามด้าน

24 6 รายงานแผน 4 ปีทร.

25 7 รายงานแผนประจำปีทร.

26 8 รายงานแผนประจำปีหน่วย

27 9 รายงานแผนประจำปีด้าน

28 10 ผลการเบิกจ่าย

29 10 ผลการเบิกจ่าย

30


ดาวน์โหลด ppt กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google