งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี
นโยบาย และการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี

2 นโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
การวิจัยพื้นฐาน เป็นฐานนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการฟื้นฟู และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

3 แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
นักวิจัย งบประมาณ รายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ทุนภายนอก ผลงานวิจัย และ ตัวชี้วัดโครงการ

4 งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนทุนวิจัย ดังนี้ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เงินอุดหนุนการวิจัย คุณสมบัติ หลักเกณพ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย และการทำสัญญา อัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

5 งบประมาณการอุดหนุนทุนวิจัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่เกิน 180,000 บาท/โครงการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกิน 80,000 บาท/โครงการ มหาวิทยาลัยได้กำหนดงบประมาณในการอุดหนุน ตามกลุ่มสาขาการวิจัย ดังนี้

6 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เป็นบุคลากรสายวิชาการ ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการที่กำลัง ดำเนินการอยู่ไม่เกิน 1 โครงการ ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากการละทิ้ง โครงการวิจัย และ/หรือผิดสัญญารับทุนวิจัย ภายใน ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ

7 การจัดเตรียมและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
นักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (กรณีที่เกี่ยวข้อง) กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยใน “ระบบบริหารโครงการวิจัย” ผู้ประสานงานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร และการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยใน ”ระบบบริหารโครงการวิจัย” เสนอคณะกรรมการวิจัยคณะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กองบริหาร การวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร และกรอกข้อเสนอโครงการในระบบ ทาบทามและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งผลประเมินให้นักวิจัยพิจารณาปรับแก้ นำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่ออนุมัติจัดทำสัญญา

8 การตั้งงบประมาณการดำเนินงานโครงการวิจัย
นักวิจัยสามารถตั้งงบประมาณการดำเนินงานใน 3 หมวด และแบ่ง การเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ งบประมาณ หมวดค่าตอบแทน หมวด ค่าใช้สอย หมวด ค่าวัสดุ งวดที่ 1 : 40 งวดที่ 2 : 40 งวดที่ 1 : 20 100%

9 การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม

10 การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
นักวิจัยทำเอกสารการเบิกเงิน - ผ่านผู้บริหารคณะ - ผู้ประสานงานคณะ แล้วจัดส่งมายังกองบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัย ดำเนินการตรวจสอบ/คุมยอดและนำเสนอผู้บริหารอนุมัติโดยประมาณ 5 วัน ผู้ประสานงานวิจัย/ การเงินคณะ/นักวิจัย มารับเช็คที่กองบริหารการวิจัย กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายโดยประมาณ 15 วัน กองบริหารการวิจัย ไปรับเช็คที่กองคลัง แล้วตัดจ่ายในระบบบริหารโครงการวิจัย พร้อมแจ้งคณะมารับเช็ค โดยประมาณ 1-2 วัน

11 การรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ และตัวชี้วัด
ประเภท กำหนดส่ง รายการเอกสาร รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวด 2 รายงานความก้าวหน้า 2 ฉบับ รายงานการเงิน สำเนาสัญญา ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน รายงานฉบับสมบูรณ์ 12 เดือน บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการ และเบิกเงินงวด 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2 ฉบับ

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google