งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เลขที่ 230 นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์

2 ผลงานเรื่องที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรมชลประทานสำหรับผู้บริหาร ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ )

3 การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรมชลประทานสำหรับผู้บริหาร
ความสำคัญของปัญหา การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรมชลประทานสำหรับผู้บริหาร ใช้ระบบ Manual หรือระบบมือ เดิม ส่วนกลาง รวบรวมข้อมูล จากทะเบียนคุมงบประมาณ Cost sheet ส่วนภูมิภาค รวบรวมจากรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่จัดส่งราย 15 วัน รวบรวมจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรมชลประทานสำหรับผู้บริหาร

4 ปัญหา รายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลาต่อการใช้งานและข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน รายงานไม่เพียงพอสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในของกรมชลประทาน ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาได้

5 ความยุ่งยากของงาน ต้องปรับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ ให้รองรับกับระบบ GFMIS ผู้บริหารกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการรายงานที่หลากหลายรูปแบบ รูปแบบรายงานมีการจำแนกที่ซับซ้อน ต้องพัฒนาระบบรายงานในภาพรวมของกรมชลประทาน รายงานต้องมีความถูกต้องและรวดเร็วในการนำเสนอ ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบรายงานอย่างต่อเนื่องโดยการเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งเพื่อลดเวลาการปฏิบัติงาน

6 ความรู้ ทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบ
ทักษะในการนำแนวคิดการวิเคราะห์สร้างกระบวนงานอย่างเป็นระบบ ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานในระบบ GFMIS ความรู้และประสบการณ์ ด้านงบประมาณ และระบบ GFMIS ความรู้ในการพัฒนาออกแบบระบบงาน ความรู้ ทักษะ ในการออกแบบเขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง และการนำมาประยุกต์ใช้งาน ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีลงสู่ผู้ใช้งาน

7 วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลและรายงานจากระบบ GFMIS MIS EIS มาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้รายงานที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนารูปแบบรายงานให้เพียงพอแก่การใช้งานและเป็นไปตามความต้องการ ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอ โดยเผยแพร่การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านช่องทาง Website

8 สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ
ศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง GFMIS ศึกษาระบบงานใหม่ที่พัฒนา เปรียบเทียบระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ออกแบบระบบใหม่โดยใช้เทคนิคการออกแบบ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การประมวลผลข้อมูลในระบบ (Process) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การนำเสนอในรูปแบบของรายงาน (Output) จัดทำวิธีปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกรมชลประทาน

9 ประโยชน์ของผลงาน ลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะที่บุคลากรมีแนวโน้มลดลง มีเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานในการจัดทำรายงาน มีการนำข้อมูลและรายงานจากระบบ GFMIS MIS EIS มาใช้ประโยชน์ รายงานที่พัฒนามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ มีการพัฒนารูปแบบรายงานให้เพียงพอแก่การใช้งาน มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอ การติดตามผลการใช้จ่ายเงิน Website

10 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผู้จัดทำต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการเรียกรายงานและข้อมูลในระบบ GFMIS รายงานในระบบ GFMIS มีการแสดงที่แตกต่างกันแต่ละรายงาน ระบบ GFMIS มีการปรับปรุงระบบงานและยกเลิกรายงานบ่อยครั้ง ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ในการใช้งานโดยเขียนคำสั่งงาน ข้อมูลที่มาจาก GFMIS ซ้ำซ้อน

11 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ GFMIS เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน นำมาพัฒนาระบบงานต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ควรให้ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจในระบบ งบประมาณ การใช้รายงานรายงาน เพื่อการประยุกต์ใช้รายงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสอนงาน Coaching


ดาวน์โหลด ppt ผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google