งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

2 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เมื่อวันที่ 21 มี.ค คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อความ เข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบ บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ (ระเบียบ น้ำฯ) โดยมีรายละเอียดผลการประชุม สรุปได้ดังนี้ 1. ระเบียบน้ำฯ มีลักษณะแตกต่างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ (ระเบียบไทยเข้มแข็งฯ) ในขั้นตอนการเสนอ โครงการ โดยระเบียบน้ำฯ กบอ. หรือ กยอ. จะเป็นผู้ กำหนดแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อ จัดทำรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ (Top-down) ขณะที่ระเบียบไทยเข้มแข็งฯ หน่วยงานจะเป็นผู้เสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา (Bottom-Up) 2.หน่วยงานของรัฐต้องเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการน้ำฯ หรือแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง อนาคตประเทศหน่วยงานของรัฐต้องเสนอโครงการผ่าน กบอ หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี เท่านั้น (ไม่สามารถเสนอโครงการ โดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีได้) 26

3 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 3. ในส่วนการดำเนินการของ กบอ. นั้น สบอช. จะเป็นผู้รวบรวม/ พิจารณาโครงการ โดยจัดประชุม ทุกสัปดาห์ และ จัดทำแผนการลงทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลังการ ประชุมทุกครั้ง 4. หากหน่วยงานของรัฐไม่มีความพร้อมในการจัดทำรายละเอียด โครงการให้ครบถ้วน เช่น ไม่มี ผล การศึกษา Feasibility Study/ ไม่มีแบบรายละเอียด หรือไม่ ดำเนินการเสนอโครงการตามขั้นตอน ทำให้เกิดความ ล่าช้า กบอ. สามารถปรับแผนการลงทุนโครงการได้ตามความ เหมาะสมของการดำเนินงาน และสถานการณ์น้ำในอนาคต 5. ในขั้นตอนการเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี สบอช. ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการของ กบอ. และ กนอช. จะระบุที่มาแหล่งเงิน ของโครงการให้ชัดเจนว่า โครงการใดดำเนินการโดยใช้เงิน งบประมาณ โครงการใดดำเนินการโดยใช้เงินกู้ 6. สำหรับโครงการที่จะใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นโครงการ ระยะยั่งยืนที่ สบอช. ได้การประมาณการดำเนินงานไว้ 5 ปี หาก ดำเนินการเกินระยะเวลา 5 ปี อาจต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติม ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องระบุให้ชัดเจนและเสนอในคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมเหตุผลความจำเป็นด้วย 27

4 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 7. สงป. จะพิจารณาจัดสรรวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มที่ กำหนด และ สงป. จะจัดส่งข้อมูลให้ สบน. รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานมี การปรับเปลี่ยน แผนงานโครงการด้วย 8. ประธาน กบอ. แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการตามกรอบงบประมาณการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ปี 2555 จำนวน 246 โครงการ วงเงิน 24,828,820,500 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติเมื่อวันที่ 13 มี.ค ที่เดิมคาดว่าจะดำเนินการโดยใช้เงิน งบประมาณนั้น จะปรับมาใช้เป็นเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 28

5


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google