งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการงบประมา ณ โอน จัดสรร เบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนิน งาน ( ร้อย ละ ) ๑. ปรับแก้ โครงข่ายหมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการงบประมา ณ โอน จัดสรร เบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนิน งาน ( ร้อย ละ ) ๑. ปรับแก้ โครงข่ายหมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการงบประมา ณ โอน จัดสรร เบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนิน งาน ( ร้อย ละ ) ๑. ปรับแก้ โครงข่ายหมุด หลักฐานกรม ชลประทานพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำทั่ว ประเทศ ๘, ๒๔๗, ๐๕๐ ๖, ๖๗๒, ๖๑๘ ๘๐. ๘ ๙ ๘๔. ๐๐ ๒. พัฒนาระบบ ทำแผนที่จาก ภาพถ่ายทาง อากาศบันทึก ด้วยกล้อง ดิจิตอล ๒๐, ๘๐๐, ๐๐๐ ๑๗, ๖๙๐, ๐๐๐ ๒๖๗, ๖๒ ๙ ๑. ๕๑๔๕. ๐๐

2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการงบประมา ณ โอน จัดสรร เบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนิน งาน ( ร้อย ละ ) ๓. จัดทำ ฐานข้อมูลเชิง พื้นที่และ แบบจำลองพื้นที่ ที่คาดว่าน้ำจะ ท่วม ๔๕๐, ๐๐๐ ๒๓๓, ๒ ๗๒ ๕๑. ๘ ๔ ๗๕. ๐ ๐ ๔. ติดตั้ง โครงข่าย แผ่นดินไหว บริเวณเขื่อนแม่ สรวย จ. เชียงราย เขื่อนแม่วงก์ จ. นครสวรรค์ เขื่อน ลำปาว จ. กาฬสินธุ์ และ เขื่อนคลองลำรู ใหญ่ จ. พังงา ๑๖, ๘๖๙, ๖๐๐ ๑๖, ๒๓๙, ๑๖๐ ๑๔๒, ๐๖ ๐ ๐. ๘๗๓๐. ๐๐

3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการงบประมา ณ โอนจัดสรรเบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนินง าน ( ร้อย ละ ) ๕. จัดทำระบบ บริหารจัดการ ข้อมูลแผนที่ สำรวจกันเขต ซ่อมเขต ชลประทานด้วย ระบบสารสนเทศ ๙๘, ๐๐๐ ๑๐๐ ๖. เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ติดตาม สถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ๕, ๐๖๐, ๐ ๐๐ ๒๕๐, ๐๐๐๓๘, ๗๓๙๑๕. ๕๐ ดำเนินก ารโดย มหาวิทย าลัย เกษตรศ าสตร์

4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการงบประมา ณ โอน จัดสรร เบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนิน งาน ( ร้อย ละ ) ๗. การศึกษา การใช้เครื่องสูบ น้ำที่ให้อัตราการ ไหลสูงเฮดต่ำใน งานชลประทาน ๑๐, ๐๐๐, ๐ ๐๐


ดาวน์โหลด ppt เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการงบประมา ณ โอน จัดสรร เบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนิน งาน ( ร้อย ละ ) ๑. ปรับแก้ โครงข่ายหมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google