งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ.นราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ.นราธิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ.นราธิวาส

2 ๑. วันที่สำรวจ ๓๐๑๔๐๐ พ. ค. ๕๔ สำรวจโดยเรือ ต. ๑๖ ๒
๑.วันที่สำรวจ ๓๐๑๔๐๐ พ.ค. ๕๔ สำรวจโดยเรือ ต.๑๖ ๒.ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๔.๒ เมตร ระดับน้ำลงต่ำสุดตรงกับ วันแรม๘ ค่ำ เดือน ๙ ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓.ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๐๖ (อศ.) ตำบลที่ ร่องน้ำบางนรา จ.นราธิวาส ทุ่นไฟปากร่อง แลต๐๖ องศา ๒๗.๙ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๔๙. ลิปดา อ.

3 รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณร่องน้ำคลองบางนรา

4 ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณปากแม่น้ำคลองบางนราร่องน้ำมีลักษณะเป็นเขื่อนกันคลื่นมีความกว้างประมาณ ๓๐๐ หลา มีมีความลึกโดยเฉลี่ย ๙ - ๑๐ เมตร ตามรูปที่ ๒ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด (๑.๐ เมตร) บริเวณปากร่องน้ำจนถึงบริเวณท่าเรือโกแดง มีความลึกเฉลี่ย ๖-๗ เมตร ตามรูปที่ ๓ บริเวณท่าเรือ มีความลึกเฉลี่ย ๒ – ๒.๕ เมตร บริเวณท่าเรือมีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตรมีทุ่นแดงเขียวสลับกันกำกับตลอดร่องน้ำ และเข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ เข็มประมาณ ๑๗๐ ตามรูปที่ ๔

5 ที่หมายเวลากลางคืน มี ทุ่นไฟปากร่อง ๑ ทุ่น มีไฟกำกับร่องน้ำที่เขื่อนกันคลื่นทางซ้ายและขวาข้างละ ๑ ทุ่น ตามรูปที่ ๒

6 รูปที่ ๒ ภาพถ่ายปากร่องน้ำคลองบางนรา

7 รูปที่ ๓ ภาพถ่ายในร่องน้ำคลองบางนรา

8 รูปที่ ๔ ภาพถ่าย ทุ่นแดง ทุ่นเขียว

9 ลักษณะท่าเรือ ท่าเทียบเรือโกแดง คลองบางนรา จ.นราธิวาส มีความลึก ประมาณ ๒-๓ เมตร ท่าเรือเป็นไม้ติดกับตึกอาคารห้องพักที่จอดรถของอาคาร รูปตัว I ขนาดโดยความประมาณ ยาว ๑๐๐ เมตร แสดงใน รูปที่ ๕ และ ๖

10 รูปที่ ๕ ภาพถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือโกแดง

11 รูปที่ ๖ ภาพร่างบริเวณท่าเทียบเรือโกแดง จ.นราธิวาส

12 พื้นท้องทะเล โคลนปนเลน
การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ การนำเรือเข้าร่องน้ำนราธิวาสจะมีทุ่นไฟปากร่องและทุ่นไฟปลายเขื่อนกันคลื่น เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง เข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๑๗๐ ระยะทางประมาณ ๑๐๐๐หลาจะผ่านทุ่นไฟสีแดงทางกราบซ้ายระยะประมาณ ๑๐๐๐ หลา จะผ่านทุ่นไฟสีเขียว ทางกราบขวา ระยะทางประมาณ ๓๐๐๐ หลา ก็จะถึงท่าเรือโกแดงความกว้างร่องน้ำประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร ข้อควรระมัดระวัง บริเวณที่จอดเรือพื้นที่จะแคบจะมีเรือประมงขนาดเล็ก(ทางขวา)และโรงจอดเรือขนาดเล็ก (ทางซ้าย) ตามรูปที่ ๗ การเทียบจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการเทียบ

13 รูปที่ ๗ ภาพบริเวณท่าเทียบเรือ และข้อระมัดระวัง

14 รูปที่ ๘ ภาพบริเวณท่าเทียบเรือ และข้อระมัดระวัง

15 ๔. การติดต่อ วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๘๔๖๘๒ รายชื่อ คุณ โกแดง เบอร์ติดต่อสำคัญในพื้นที่ ๐๘๑-๘๙๘๔๖๘๒

16 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ มี ไฟฟ้า มี(220 v) โทรศัพท์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ.นราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google