งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาคุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน SP2

2 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
เชิญผู้รับผิดชอบหารือแนวดำเนินการแล้ว ๗-๙ ตุลาคม ๕๒ มี สพท.ที่ไม่มีผู้มาประชุม ๙ สพท. ๒๕๕๓ งบประมาณ ล้านบาท ๒๕๕๔ งบประมาณ ล้านบาท ๒๕๕๕ งบประมาณ ล้านบาท

3 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
เป้าหมาย โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ๓๕๘๔ โรงเรียน ที่ สพท. เลือกเองเมื่อ ปี ๒๕๕๐ ให้เป็นแม่ข่าย แม่ข่ายจะมีลูกข่าย ๕ – ๘ โรงเรียน

4 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาสร้างจิตอาสาชุมชน ๒โครงงานคุณธรรมสำนึกดี CSR ๓ ค่ายพระ (โต๊ะครู) ครู ผู้ปกครอง

5 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาสร้างจิตอาสาชุมชน GIVE & TAKE : นร.มีจิตอาสา รับผิดชอบ ช่วยแก้ปัญหาสังคม ภูมิใจในตนเอง โดยเก็บข้อมูล ผู้ต้องการ GIVE กับผู้ต้องการ TAKE ให้ Match กัน และทำ AAR เพิ่มคุณภาพจิตอาสา

6 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาสร้างจิตอาสาชุมชน GIVE & TAKE : เป้าหมาย รร.ทุกแห่งในเครือข่าย หมุนเวียนกันไป GIVE & TAKE ไม่น้อยกว่า ๗ ครั้ง

7 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
โครงงานคุณธรรมสำนึกดี CSR และโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง : นร.มีจิตอาสา รู้บาป บุญ คุณ โทษ ประพฤติถูกต้องตามทำนองคลองธรรม โดยนร.บูรณาการทำธุรกิจง่ายๆอย่างมีคุณธรรมและนำผลกำไรมา ต่อยอดทำความดีในโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง ทำ AAR เพิ่มคุณภาพจิต

8 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
ค่ายพระ โต๊ะครู ครู ผู้ปกครอง : บ ว ร /บ ร ม ร่วมกันดูแลนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนให้ห่างไกลอบายมุข โดย ๓ ฝ่ายวางแผน ดำเนินการร่วมกัน ตลอดปี งปม ไม่น้อยกว่า ๗ ครั้ง ทำ AAR เพิ่มคุณภาพจิต

9 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
ผลดำเนินงาน ธันวาคม ๕๒ ของ สพท จัดเครือข่ายรร. / จัดสรรงปม. / ประชุมสร้างความเข้าใจกับแม่ข่าย/ แม่ข่ายหาผู้ช่วยครบ ๓ กิจกรรม/ แม่ข่ายขออนุมัติโครงการ งปม จาก สพท. โดยมีแผนดำเนินงานเป็นรูปธรรมถึงกันยายน ๕๓ / สพท.อนุมัติโครงการของแม่ข่าย /รายงานผล ให้สพฐ.ครั้งที่ ๑ ( รายงานทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

10 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
ผลดำเนินงาน ธันวาคม ๕๒ ของ รร. แม่ข่ายทำกิจกรรม ๑ ครั้งที่๑ และ AAR ทุกรร. เริ่มทำ CSR และโครงงานคุณธรรม ฯ และ AAR ประชุมค่าย บวร ครั้งที่๑ และ AAR รายงานผล สพท.ครั้งที่ ๑ ( รายงานทุกเดือน)

11 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
รายงานผล จาก สพท. ถึง สพฐ.ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ตลอดปี53 โดย สพท.สรุปผลจากทุกเครือข่าย สรุปลงในแบบฟอร์ม หน้า ๗ ในคู่มือฯ กิจกรรมละ ๑ หน้า รวม ๓ หน้า ส่งรายงานที่

12 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
คำถามที่พบบ่อย ๑. เปลี่ยนชื่อ รร. แม่ข่าย ได้? ๒. จัดเครือข่ายใหม่ ได้ ? ๓. จัดสรร งปม ใหม่ได้? ไม่ให้เครือข่ายละ ๑๓๙๐๐๐ บาท? ๔. เงินที่จัดสรร เป็นตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ถัวจ่ายได้? ๕. สพท. จะใช้งบใด ดำเนินงาน ?

13 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
คำถามที่พบบ่อย ๖.ใครจะอนุมัติโครงการของ รร. ๗.ควรให้ รร.แม่ข่ายเขียนขออนุมัติ ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม หรือ เขียน ๓ โครงการ ๘.ต้องทำ ๓ กิจกรรม หรือไม่ น้อยกว่านี้ หรือเพิ่มอย่างอื่น? ๙.ใช้เงินไม่ทัน ในแต่ละไตรมาสทำอย่างไร ๑๐.ใช้เงินไปศึกษาดูงานได้ไหม ?

14 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕
คำถามที่พบบ่อย ๑๔.โอนเงินให้ รร.เลยไม่ต้องเขียนโครงการได้ไหม? ๑๕.โอนเงินทั้งหมดที่ ได้มา หรือ สพทจะโอนทีละไตรมาส? ๑๖. ให้เงินมากเกินไป เป้าหมายทุกรร. หรือไม่? ๑๗. ที่ว่าให้ใช้เงินแต่ละไตรมาสไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐จะใช้มากกว่านี้ได้ไหม ๑๘. โยกงบประมาณ ไปทำกิจกรรมอื่นได้ไหม แต่จะมีหลักฐานครบ

15 เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ๕๓ ๕๔ ๕๕

16 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณธรรม สำนึกไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google