งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๕ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม

2 หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม CoPs ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน รวม ๔๓๔ คน ๑. กองพัสดุ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒๖ คน ๒. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๘ คน ๓. สำนักวิจัยและพัฒนา วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๔๑ คน ๔. สำนักเครื่องจักรกล วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๖๑ คน ๕. กองการเงินและบัญชี วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๓ คน ๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒๒ คน ๗. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ คน ๘. สำนักกฎหมายและที่ดิน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐ คน ๙. สำนักชลประทานที่ ๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๓ คน ๑๐. สำนักสำรวจและธรณีวิทยา วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐ คน

3 หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม CoPs ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รุ่น ๓๗ หน่วยงาน รวม ๒๔๓ คน รุ่นที่ ๑ รวมทุกสำนักกอง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐ คน รุ่นที่ ๒ สำนักชลประทานที่ ๑๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๘๘ คน รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) ๗ สำนัก /กอง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๕ คน

4 อธช.เห็นชอบคู่มือเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๓ ระหว่างปรับปรุงคู่มือใหม่

5 ขอความร่วมมือ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณกรมชลประทาน

6 กฎ-ระเบียบ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ การพิมพ์หนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ จำนวน ๑๑ แบบ ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ TH Sarabun PSK ,TH Sarabun IT๙

7 ความหมายของ หนังสือภายในกับภายนอก
ความหมายของ หนังสือภายในกับภายนอก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือภายใน) *ใช้กระดาษ”บันทึกข้อความ” *ออกเลขที่อักษรย่อ”กษ” อื่นๆ -ส่วนราชการที่ไม่ใช่ กษ. -รัฐวิสาหกิจ -เอกชน -ประชาชนทั่วไป (หนังสือภายนอก) *ใช้กระดาษ ”ครุฑ” *ออกเลขที่ อักษรย่อ ”กษ” กรมชลประทาน (บันทึก) *ใช้กระดาษ”บันทึกข้อความ” *ออกเลขที่อักษรย่อ”หน่วยงานในชป” สชป. ๑-๑๗ สำนัก/กอง/กลุ่ม ผู้บริหาร

8 1.การออกเลขที่หนังสือ (คู่มือหน้า8,15,19-34)
1.การออกเลขที่หนังสือ (คู่มือหน้า8,15,19-34)

9

10 2.การใช้แบบฟอร์มใบปะหน้า (คู่มือหน้า15)

11

12

13 3.การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระเบียบสำนักนายกฯ)

14 ตัวอย่าง

15 ตัวอย่าง

16 ตัวอย่าง

17 ตัวอย่าง

18 ตัวอย่าง

19 ตัวอย่าง

20 ตัวอย่าง

21 ดาวน์โหลดแผ่นแบบ(Template) มาตรฐานการพิมพ์ ได้ที่ หนังสือเวียน สลก.
* หนังสือภายนอก * หนังสือภายใน * หนังสือประทับตรา * คำสั่ง * รายงาน การประชุม * หนังสือรับรอง


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google