งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑
การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง ตามประกาศ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๐๐๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑

2 ให้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง ถือปฏิบัติตามเอกสาร ดังนี้ ให้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๒

3 การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๓

4 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๔
การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือน ๑๒,๒๘๕ บาท เงินเดือนรวมค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท ให้รวมรายรับแล้วให้ได้เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ไม่ถึงเดือน ๙,๐๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับค่าครองชีพเพิ่มจากเงินเดือน อีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๔

5 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๕
๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ๑. เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ตัวอย่าง ๑ นาย ก ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท เงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท รวมรายรับเท่ากับ ๑๑,๗๐๐ บาท งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๕

6 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๖
ตัวอย่าง ๒ นาย ข ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท เงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๒๘๕ บาท รวมรายรับเท่ากับ ๑๒,๒๘๕ บาท (ค่าครองชีพเท่ากับ ๒๘๕ บาท เนื่องจากหากบวกค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท รวมรายรับจะเกิน ๑๒,๒๘๕ บาท) งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๖

7 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๗
๒. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ตามข้อ ๑ แล้ว รวมกับเงินเดือนยังไม่ถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ตัวอย่าง ๓ นาย ค ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เงินเดือน ๗,๔๐๐ บาท เงินเดือน ๗,๔๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท ๘,๙๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๑๐๐ บาท รวมรายรับเท่ากับ ๙,๐๐๐ บาท งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๗

8 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๘
๒. กรณีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตัวอย่าง นาย ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป เงินเดือน ๑๐,๕๐๐ บาท เงินเดือน ๑๐,๕๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๔,๕๐๐ บาท รวมรายรับเท่ากับ ๑๕,๐๐๐ บาท งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๘


ดาวน์โหลด ppt งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google