งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๖๔ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๖๔ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน
ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๖๔ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๔

2 หมดสิทธิเบิกจ่ายตรง ตาม พรฎ.ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓
การหมดสิทธิ หมดสิทธิเบิกจ่ายตรง ตาม พรฎ.ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ แต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น เช่น อปท., คปภ. ได้รับสิทธิจากหน่วยงานอื่นในฐานะบุคคลในครอบครัว เช่น รัฐวิสาหกิจ นายทะเบียน แก้ไขข้อมูล

3 ข้อควรระวัง !!!  ตรวจพบ ต้องคืนเงิน นายทะเบียน ไม่แก้ไขข้อมูล
ยังคงใช้สิทธิเบิก

4 บก.เรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
วิธีการเรียกคืนเงิน บก.เรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ต้นสังกัด ออกใบสรุปยอดคืนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ออกใบเสร็จรับเงิน

5 วิธีเบิกเงินกับหน่วยงานใหม่
ใบสรุป ยอดคืนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ใบเสร็จ รับเงิน หลักฐานการเบิกเงิน

6 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๙๖ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๕๔

7 มาตรการการให้ความช่วยเหลือ แจ้งสิทธิและยื่นบัตรประชาชน
สถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้ป่วยนอก อยู่ในพื้นที่ประสบภัย เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน ตามประกาศ กค. ๕๗ แห่ง เก็บใบเสร็จฯ รอยื่นต่อ สรก.เพื่อรอสั่งจ่าย กรณีผู้ป่วยใน เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เอกชนตามประกาศ กค. ๕๗ แห่ง แจ้งสิทธิและยื่นบัตรประชาชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

8 การกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ในช่วงที่เกิดอุทกภัย (เดือน พ.ย.-ธ.ค. ๕๔) ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว๔๐๔ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔

9 การกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
วันผ่านรายการเอกสารขอเบิกที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) เดิม ใหม่ เดือน พ.ย. ๕๔ (๒๒ พ.ย. ๕๔) เดือน พ.ย. ๕๔ (๑๕ พ.ย. ๕๔) เดือน ธ.ค. ๕๔ (๒๒ ธ.ค. ๕๔) เดือน ธ.ค. ๕๔ (๒๐ ธ.ค. ๕๔)

10 เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๙๘ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๕๔

11 การประเมินงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยเบิกจ่าย กรมจังหวัด กลุ่มจังหวัด ไตรมาส ๔ อย่างช้าไม่เกิน ๓๐วัน นับแต่ วันสิ้นปีงบประมาณ สิ้นไตรมาส ๑-๓ อย่างช้าไม่เกิน ๒๐ วัน

12 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
Call Center


ดาวน์โหลด ppt การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๖๔ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google