งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ ได้รับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๔,๕๕๒,๗๑๖.๑๕ บาท เป็นการดำเนินการเองทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ ได้รับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๔,๕๕๒,๗๑๖.๑๕ บาท เป็นการดำเนินการเองทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕ สำนักเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

2 ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ ได้รับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๔,๕๕๒,๗๑๖.๑๕ บาท เป็นการดำเนินการเองทั้งหมด

3 ตารางสรุปปริมาณงาน งบประมาณของงานดำเนินการเองในปี ๒๕๕๗
ลำดับ ที่ ฝ่ายปฏิบัติการ เขตพื้นที่ รับผิดชอบ ปริมาณงานดิน (ม3) งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย ฝข.คก.๕ สชป.๙ สชป.๑๐ สชป.๑๒ ๒๔๙,๑๗๕ ๕๓๗,๑๗๕ ๖๕๐,๑๔๔ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๑๑,๓๓๑,๕๐๐ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๐๖๙,๑๖๐ ๔,๔๘๘,๗๘๘ ๓๕๓,๗๔๖ ฝร.คก.๕ ๒๘๓,๓๖๐ ๓๔๔,๐๓๐ ๓๗๑,๘๒๖ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๙๖,๐๐๐ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๔๔๖,๗๒๐ ๑,๓๙๗,๖๑๒ รอเบิกงบประมาณ ฝท.คก.๕ ๕๒๕,๘๙๙ - ๒๗,๓๒๕,๒๑๖.๑๕ ๗๔๑,๔๓๓ ฝน.คก.๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เข้าโครงการนำร่อง ๕๑๒,๕๐๐ ๑,๙๘๘,๔๙๐ ภารกิจถ่ายโอน รวมงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้น ๙๔,๕๕๒,๗๑๖.๑๕

4 ตารางงบประมาณซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลของศูนย์ฯที่ ๕
ลำดับ ที่ รายการ รถซ่อมใหญ่ งบประมาณ (บาท) กำหนดซ่อม แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าของการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ฝข.คก.๕ รถ.๖๗๖/๓๘ รถ.๖๘๓/๓๙ รถ.๖๘๖/๓๙ รถ.๗๒๓/๓๙ ฝร.คก.๕ รข. ๕๕ รข. ๖๔ หางเทรลเลอร์ ฝท.คก. รต.๑๑๐๑ รต.๑๕๙๕ รต.๑๖๓๕ รต.๑๖๓๗ รต.๗๖๕/๔๐ รต.๗๖๖/๔๐ ๔,๙๓๘,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๐๙,๐๐๐ ๔,๖๕๕,๐๐๐ ๒,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๑๑,๔๑๕,๗๐๐ ๒,๐๒๓,๑๐๐ ๑,๓๙๖,๘๐๐ ๒,๑๖๗,๕๐๐ ๒,๑๑๙,๓๐๐ ๑,๘๓๐,๔๐๐ ๑,๘๗๘,๖๐๐ ภายใน สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกาศสอบราคา ทำสัญญา ตรวจรับอะไหล่แล้ว

5 ศักยภาพของเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕
ฝ่ายรถขุดที่ ๕ มีความสามารถ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๕ มีความสามารถ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ฝ่ายรถแทรกเตอร์ มีความสามารถ ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ ๕ ได้รับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๔,๕๕๒,๗๑๖.๑๕ บาท เป็นการดำเนินการเองทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google