งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ
เข้าเว็บ สบก. เข้าระบบสืบค้นฯ กรอกรหัสสมาชิก 1 2 3 4

2 การสืบค้นข้อมูล ๑ แสดงพื้นที่ชลประทาน/เก็บกักน้ำ
๑. คลิกที่ปุ่ม “เมนู” ที่มุมบนขวา จะปรากฏหน้าต่าง ทำการเลือกเมนูที่ต้องการ ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ต้องการ ๓. เลือก “แสดงพื้นที่เก็บกักน้ำ” , “แสดงพื้นที่ชลประทาน” แล้วกดปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” จะปรากฏแผนที่และตารางด้านล่าง 1 2 1 2 1 2

3 การสืบค้นข้อมูล ๒ การแสดงลำน้ำและพื้นที่อนุรักษ์
๔. เลือกแท็บ “แผนที่” ๕. เลือก “ลุ่มน้ำหลัก” แล้วกดปุ่ม “แสดงลำน้ำ” หรือ “แสดงลุ่มน้ำ” จะปรากฏลำน้ำและลุ่มน้ำในแผนที่ ๖. เลือก “พื้นที่อนุรักษ์” แล้วกดปุ่ม “แสดงพื้นที่อนุรักษ์” จะปรากฏพื้นที่อนุรักษ์ในแผนที่ 2 1 2 1

4 การสืบค้นข้อมูล ๓ การแสดงไฟล์ KML
๗. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” ๘. ทำการเลือกไฟล์ KML จากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “Open” ๙. กดปุ่ม “แสดงแผนที่ KML” จะปรากฏตามลักษณะไฟล์ KML ในแผนที่

5 การแก้ไขข้อมูล ๑. เข้าเมนู “แก้ไขข้อมูลโครงการ”
๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. แก้ไขคอลัมน์ของโครงการที่ต้องการ โดยทำการ Double click ในช่องข้อมูล จะปรากฏกรอบข้อความ(สามารถขยายให้กว้างขึ้นได้) ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ Save changes” เพื่อทำการบันทึก จะปรากฏกรอบสีส้มเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 1 2 1 2

6 การเพิ่มข้อมูล ๑ ๑. เข้าเมนู “แก้ไขข้อมูลโครงการ”
๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. คลิกปุ่ม “Add” จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลโครงการ 1 2

7 การเพิ่มข้อมูล ๒ ๔. ทำการกรอกข้อมูลโครงการ (ทั้ง 4 แท็บ) แล้วกดปุ่ม “Ok” เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการ(สามารถแก้ไขหรือกรอกข้อมูลได้ภายหลัง) ๕. หากต้องการตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลโครงการ ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ต้องการ(สอดคล้องกับที่เพิ่มข้อมูล) แล้วกดปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” 1 2

8 การอัพโหลดไฟล์ ๑ ๑. เข้าเมนู “อัพโหลดไฟล์ KML/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน(PDF)” ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. คลิกปุ่ม “Upload” จะปรากฏหน้าต่าง Upload File ทำการเลือก ชนิดของไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด KML พื้นที่เก็บกักน้ำ KML พื้นที่ชลประทาน PDF สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน PDF ๑ แผ่น ๑ โครงการ 1 2

9 การอัพโหลดไฟล์ ๒ ๔. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องลูกข่าย (KML, PDF) แล้วกดปุ่ม “Open” ๕. กดปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” เพื่อทำการอัพโหลดไฟล์ บันทึกไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๖. จะปรากฏสถานะการอัพโหลดไฟล์เมื่อบันทึกไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเรียบร้อย

10 การแก้ไขลำดับจากพื้นที่
๑. เข้าเมนู “ระบบจัดลำดับแผนการเตรียมความพร้อมโครงการ” ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. แก้ไขที่คอลัมน์ “ลำดับจากพื้นที่” โดยทำการ Double clickในช่องข้อมูลชองโครงการที่ต้องการ ทำการกรอกข้อมูลลำดับจากพื้นที่ แล้วกดปุ่ม “Save changes” เพื่อทำการบันทึก 1 2


ดาวน์โหลด ppt ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google