งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕
กองแผนงาน ความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ◊ มติ ครม. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบรายละเอียดและหลักเกณฑ์ การปรับปรุงงบประมาณ ๒๕๕๕ ◊ มติ ครม. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ยุติการดำเนินงานตามปฏิทิน งบประมาณไว้ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ เพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณา

2 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
◊ มติ ครม. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบการเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ - ๖ ก.ย. ๒๕๕๔ ครม.เห็นชอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน - ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๔ สำนักงบประมาณเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน - ๑๓-๒๓ ก.ย. ๒๕๕๔ จัดทำรายละเอียดและส่งคำของบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ - ๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๕๔ สภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ. ในวาระที่ ๑ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๕ ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ - ๑๘-๑๙ ม.ค. ๒๕๕๕ สภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ. ในวาระที่ ๒-๓ - ๖ ก.พ. ๒๕๕๕ วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ. - ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพ.ร.บ.งบประมาณเสนอทูลเกล้า

3 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยึดกรอบวงเงินตามที่ครม.เห็นชอบ เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๕๔ เสนอวงเงินเพิ่มเติมตามนโยบายใหม่

4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน
สงป. จะอนุมัติงบประมาณของฐานปี ๒๕๕๔ มาใช้จ่ายในปี ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน โดยคาดว่าจะโอนงบประมาณมาให้ประมาณ ๓๐-๕๐ % ( เฉพาะงบบุคลากรและ งบดำเนินงาน ) แนวทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ - ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตามภารกิจ ที่ได้รับตามงบประมาณในปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน - พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ ( ทำสัญญาเฉพาะอัตราเดิม )


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google