งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี 15 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี 15 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

2 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียนฟรี ๑๕ ปี เริ่มนับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. รวม ๑๕ ปี โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

3 เรียนฟรี มี ๕ ประเภท ๑. ค่าเล่าเรียน - โรงเรียนรัฐบาล ไม่เสียค่าเล่าเรียน เรียนฟรี - โรงเรียนเอกชน เสียค่าเล่าเรียน ๓๐ % ลดลงจากปี ก่อน ๆ ๑๐% ซึ่งเดิมเสียค่าเล่าเรียน ๔๐ %

4 ตารางที่ ๑ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ระดับการศึกษา ประเภทวิชา/สายวิชา ค่าใช้จ่าย พื้นฐาน เงินเดือน ครู อุดหนุน เพิ่ม 10 % รวมอัตรา การอุดหนุน ค่าธรรมเนียม รายบุคคล ๑.ก่อนประถมศึกษา ๑,๗๐๐ ๔,๑๙๖ ๑,๐๘๖ ๖,๙๘๒ ๓,๘๗๔ ๑๐,๘๕๖ ๒.ประถมศึกษา ๑,๙๐๐ ๑,๐๕๖ ๗,๑๕๒ ๓,๔๐๔ ๑๐,๕๕๖ ๓.มัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ ๕,๒๔๗ ๑,๒๖๕ ๑๐,๐๑๒ ๒,๖๓๕ ๑๒,๖๔๗ ๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔.๑ สายสามัญ ๔.๒ สายอาชีพ ปวช. (๑) ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม (๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ (๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม (๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ (๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์ (๖) ประมง (๗) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๓,๘๐๐ ๖,๕๐๐ ๔,๙๐๐ ๖,๒๐๐ ๕,๙๐๐ ๕,๕๐๐ ๑,๒๙๕ ๑,๙๔๙ ๑,๕๘๘ ๑,๕๙๗ ๑,๖๘๙ ๑,๓๒๒ ๑๐,๓๔๒ ๑๓,๖๙๖ ๑๑,๗๓๕ ๑๓,๐๔๔ ๑๒,๘๓๖ ๑๒,๐๖๙ ๒,๖๐๕ ๕,๗๙๑ ๔,๑๔๒ ๒,๙๒๓ ๔,๐๕๑ ๑,๑๔๘ ๑๒,๙๔๗ ๑๙,๔๘๗ ๑๕,๘๗๗ ๑๕,๙๖๗ ๑๖,๘๘๗ ๑๓,๒๑๗

5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
๒. หนังสือ - ประเภทสามัญศึกษา - ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

6 หนังสือเรียน ประเภทสามัญศึกษา
หนังสือเรียน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่าย ก่อนประถมศึกษา ๒๐๐.๐๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔๘๓.๒๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๔๗.๒๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๖๕.๖๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕๘๐.๐๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๒๔.๐๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๙๖.๐๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๑ ๗๓๙.๒๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๒ ๕๖๔.๘๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๓ ๕๖๐.๐๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๔ ๑,๑๖๐.๘๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๕ ๘๐๕.๖๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๖ ๗๖๓.๒๐ บาทต่อปี

7 หนังสือเรียน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หนังสือเรียน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา/สายวิชา ค่าใช้จ่าย ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ๑,๐๐๐.๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8 ๓. อุปกรณ์การเรียน ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษา
๑๐๐ บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน

9 ๔. เครื่องแบบนักเรียน ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษา
๓๐๐ บาท/คน คนละ ๒ ชุด/ปี ระดับประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน คนละ ๒ ชุด/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน คนละ ๒ ชุด/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน คนละ ๒ ชุด/ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๙๐๐ บาท/คน คนละ ๒ ชุด/ปี

10 ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเภทสามัญศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา

11 ประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วย
ประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมวิชาการปีละ ๑ ครั้ง ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง ๔. การให้บริการสารสนเทศ/ICT ปีละ ๔๐ ชั่วโมง/คน

12 ประเภทอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ประเภทอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ (กิจกรมวิชาการ) ๒. กิจกรรมค่ายคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี (ในสถานศึกษา) ๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน (ในสถานประกอบการ) ๔.กิจกรรมสารสนเทศ (การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ในเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/คน/สัปดาห์

13 ตารางค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษา ๒๑๕ บาท / ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา ๒๔๐ บาท / ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๔๐ บาท / ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท / ภาคเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี 15 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google