งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 มีนาคม 2554 Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

2 การส่งออก-นำเข้า มูลค่าส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเซียนไปยังประเทศจีน
2005 2006 2007 2008 2009 2010 อินโดนีเซีย 6,662 8,344 9,676 11,637 11,499 13,629 มาเลเซีย 9,285 11,642 15,461 19,134 19,169 22,860 ฟิลิปปินส์ 4,076 4,628 5,750 5,469 2,930 5,106 สิงคโปร์ 19,749 26,514 28,924 31,102 26,320 32,715 ไทย 9,104 11,797 15,918 16,216 16,059 19,401 เวียดนาม 2,549 2,486 3,214 4,337 4,741 6,158 บรูไน 208 215 242 83 282 573 กัมพูชา 27 35 51 39 36 85 พม่า 274 253 371 645 646 777 ลาว 26 50 149 337 512 18.5 19.3 74.3 24.3 20.8 29.9 103.2 136.1 20.3 51.9 มูลค่านำเข้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนจากประเทศจีน ประเทศ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 อินโดนีเซีย 5,843 6,637 8,558 15,247 14,002 18,412 มาเลเซีย 13,177 15,905 18,861 20,100 17,287 18,804 ฟิลิปปินส์ 2,890 3,647 4,001 4,246 3,807 4,125 สิงคโปร์ 20,511 27,248 31,901 33,703 25,959 30,693 ไทย 11,148 13,642 17,590 20,271 17,149 22,396 เวียดนาม 5,639 7,468 11,906 15,139 16,278 20,234 บรูไน 53 100 113 130 140 230 กัมพูชา 536 698 881 1,095 905 1212 พม่า 935 1,207 1,692 1,979 2,279 3,060 ลาว 105 169 177 268 373 423 31.5 8.8 8.4 18.2 30.6 24.3 64.3 33.9 34.3 13.4 หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ หมายเหตุ ข้อมูลในปี 2010 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง พ.ย.

3 ดุลการค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน
กับประเทศจีน ปี หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 อินโดนีเซีย 819 1,707 1,118 -3,611 -2,503 -4,784 มาเลเซีย -3,892 -4,264 -3,400 -966 1,883 4,056 ฟิลิปปินส์ 1,186 980 1,749 1,224 -877 981 สิงคโปร์ -761 -734 -2,977 -2,601 361 2,021 ไทย -2,043 -1,845 -1,672 -4,055 -1,089 -2,995 เวียดนาม -3,090 -4,982 -8,691 -10,802 -11,537 -14,076 บรูไน 155 116 129 -47 142 343 กัมพูชา -509 -663 -830 -1,056 -868 -1,128 พม่า -660 -955 -1,321 -1,335 -1,634 -2,282 ลาว -80 -119 -92 -36 89 หมายเหตุ ข้อมูลในปี 2010 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง พ.ย. Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

4 Source: Global Trade Atlas
ดุลการค้า Source: Global Trade Atlas Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

5 สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน
ไทย อินโดนีเซีย สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

6 สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

7 สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน
สิงคโปร์ เวียดนาม สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

8 สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน
บรูไน กัมพูชา สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

9 สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน
พม่า ลาว สินค้าที่ทำให้ดุลการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน เกินดุล/ขาดดุล ในปี 2010 หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

10 ข้าวสาร สินค้าเกษตรกรรม เวียดนาม ไทย ไร้ทิศทาง ดาวรุ่ง (Stars)
(Question) ดาวรุ่ง (Stars) เวียดนาม ไทย ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 10

11 มันสำปะหลัง สินค้าเกษตรกรรม ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ไร้ทิศทาง
(Question) ดาวรุ่ง (Stars) ไทย มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน ลาว อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 11

12 ยางพารา สินค้าเกษตรกรรม ไทย มาเลเซีย ไร้ทิศทาง ดาวรุ่ง (Stars)
(Question) ดาวรุ่ง (Stars) อินโดนีเซีย ลาว ไทย เวียดนาม พม่า กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 12

13 ผักและผลไม้ สินค้าเกษตรกรรม เวียดนาม ไทย ไร้ทิศทาง ดาวรุ่ง (Stars)
(Question) ดาวรุ่ง (Stars) อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ บรูไน ไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 13

14 ปลา สด แช่เย็น แช่แข็ง สินค้าเกษตรกรรม ไทย ไร้ทิศทาง (Question)
ดาวรุ่ง (Stars) กัมพูชา พม่า มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย บรูไน อินโดนีเซีย ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 14

15 เนื้อสัตว์ สินค้าเกษตรกรรม ไทย ไร้ทิศทาง ดาวรุ่ง (Stars) (Question)
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 15

16 น้ำตาล สินค้าเกษตรกรรม ไทย ไร้ทิศทาง ดาวรุ่ง (Stars) (Question) บรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา ลาว ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 16

17 เครื่องดื่มและยาสูบ สินค้าอุตสาหกรรม ไร้ทิศทาง (Question)
ดาวรุ่ง (Stars) อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว พม่า ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 17

18 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สินค้าอุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) ลาว บรูไน เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 18

19 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย บรูไน ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 19

20 ผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้าอุตสาหกรรม ไทย มาเลเซีย ไร้ทิศทาง ดาวรุ่ง (Stars)
(Question) ดาวรุ่ง (Stars) กัมพูชา บรูไน ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 20

21 ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์
สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ไทย ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 21

22 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน
สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ไทย ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 22

23 ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าอุตสาหกรรม มาเลเซีย ไทย ไร้ทิศทาง ดาวรุ่ง (Stars)
(Question) ดาวรุ่ง (Stars) มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 23

24 ผลิตภัณฑ์พลาสติก สินค้าอุตสาหกรรม สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา ไทย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 24

25 เหล็กและผลิตภัณฑ์ จากเหล็ก
สินค้าอุตสาหกรรม เหล็กและผลิตภัณฑ์ จากเหล็ก ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) ไทย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 25

26 ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว มาเลเซีย บรูไน ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 26

27 เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ไร้ทิศทาง (Question) ดาวรุ่ง (Stars) บรูไน ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ทำเงิน (Cash Cows) แย่ (Dog) หมายเหตุ * ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 27

28 เปรียบเทียบ ส่วนแบ่งตลาด ก่อนและหลัง อาเซียนจีน
“ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน” เปรียบเทียบ ส่วนแบ่งตลาด ก่อนและหลัง อาเซียนจีน Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

29 สรุปเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดก่อนและหลัง อาเซียนจีน (1 ปีที่ผ่านมา)
รายการ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ข้าวสาร 0.00 -9.28 9.28 มันสำปะหลัง -0.32 -0.01 0.02 14.85 -14.52 ยางพารา 0.39 -0.20 -0.10 1.37 0.37 0.01 -4.31 2.47 ผักและผลไม้ 0.57 -0.08 0.18 7.93 1.11 0.11 -5.43 -4.39 ปลา สด แช่เย็น แช่แข็ง 0.09 1.84 -0.24 -0.73 -1.39 0.31 ภาคเกษตรกรรม 0.40 0.16 -0.19 1.64 10.16 0.88 -0.63 -5.56 -6.85 เนื้อสัตว์ 70.09 7.27 -76.94 -0.42 น้ำตาล 1.20 22.76 2.02 0.33 3.61 -42.97 13.04 เครื่องดื่มและยาสูบ 10.84 -0.11 -13.27 0.68 0.05 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 0.41 1.65 -1.91 -0.16 -1.71 -1.77 3.43 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 0.56 -4.30 0.04 -0.13 -3.25 7.35 ผลิตภัณฑ์ไม้ 0.26 0.55 -2.89 -4.99 0.46 -0.40 5.16 ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 0.08 5.55 -1.02 -0.69 -0.70 -3.42 0.17 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน 0.75 3.04 2.86 -0.23 0.74 0.28 -2.49 -4.95 ผลิตภัณฑ์ยาง -4.53 2.68 0.12 -0.04 -0.34 1.89 0.19 ผลิตภัณฑ์พลาสติก -0.55 -0.37 2.21 -1.00 -0.21 เหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก -3.85 5.28 -0.41 -0.50 -16.10 5.88 9.70 ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ -14.89 9.53 2.63 -9.75 11.50 0.86 เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 0.91 -3.47 1.80 0.60 0.65  ภาคอุตสาหกรรม 0.85 1.33 65.71 1.73 42.17 -4.09 5.25 -36.27 35.44 รวม 65.87 1.54 43.81 6.07 6.13 -41.83 28.59 Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce 29

30 ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
106/14 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: , 6353 โทรสาร: Website: Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce


ดาวน์โหลด ppt “ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google