งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการชลประทานสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการชลประทานสระแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการชลประทานสระแก้ว
ลุ่มน้ำหลัก อำเภอตาพระยา อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภอโคกสูง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภออรัญประเทศ อำเภอวังน้ำเย็น ลุ่มน้ำปราจีน อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ โครงการชลประทานสระแก้ว

2 โครงการชลประทานสระแก้ว
ลุ่มน้ำโตเลสาปตอนบน ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ลุ่มน้ำโตเลสาปตอนล่าง ลุ่มน้ำคลองพระสทึง ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง ลุ่มน้ำอื่นๆ โครงการชลประทานสระแก้ว

3 แผนภูมิลุ่มน้ำของจังหวัดสระแก้ว
ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำปราจีนบุรี พื้นที่ลุ่มน้ำ 3, ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1, ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำโตนเลสาป พื้นที่ลุ่มน้ำ 2, ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1, ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง พื้นที่ลุ่มน้ำ 1, ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำห้วยนางาม พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. แนวสันปันน้ำ ลุ่มน้ำโตนเลสาป ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำคลองพระสะทึง พื้นที่ลุ่มน้ำ 1, ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำคลองน้ำใส พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร.กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. กัมพูชา

4 ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำ (ตร.กม.) ปริมาณน้ำท่า (ล้าน ลบ.ม./ปี) ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณ ความต้องการ ชลประทาน แหล่งน้ำธรรมชาติ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี - ลุ่มน้ำคลองพระสทึง - ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง 3,751.11 1,984.47 1,766.64 1,491.35 850.84 640.51 8.034 78.735 38.806 39.929 644.46 377.81 266.65 ลุ่มน้ำโตนเลสาป - ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน - ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน - ลุ่มน้ำห้วยนางาม - ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด - ลุ่มน้ำคลองน้ำใส 2,845.60 849.80 586.70 225.20 931.40 252.50 1,041.31 230.32 180.52 71.99 415.48 143.00 78.49 63.743 10.000 0.472 3.720 0.560 92.8 26.282 19.310 7.252 31.863 8.128 426.27 128.64 99.09 28.48 137.01 33.05 203.54 171.57 รวม 6,596.71 2,532.66 375.11 1,070.73


ดาวน์โหลด ppt โครงการชลประทานสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google