งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25/07/2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25/07/2006."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25/07/2006

2 การบูรณาการ HIV Care สู่งานHA
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลขนาด 1,251 เตียง แม่ข่ายใน จ.อุบลราชธานี และเขต 14 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

4 วิสัยทัศน์ เราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ
ด้านวิชาการ บริการและส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ

5 พันธกิจโรงพยาบาล ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม เน้น ตติยภูมิ สนับสนุนบริการ ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

6 พันธกิจกลุ่มการพยาบาล
พัฒนาระบบบริหาร บริการ วิชาการทางการพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมการดูแลระบบสุขภาพแบบองค์รวม

7 พัฒนาบริการตติยภูมิระดับสูง (Center of Excellence)
ด้านโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ 2. พัฒนาระบบความปลอดภัย ภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ในกลุ่มโรคระยะ เฉียบพลัน/วิกฤต และโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา 4. พัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ ให้มีทักษะในงานที่รับผิดชอบ 6. บูรณการงานส่งเสริมสุขภาพให้กับทุกหน่วยงาน สอดแทรก อยู่ในงานประจำและเชื่อมโยงกับชุมชน

8 บริบทการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
การดูแลแบบองค์รวม การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ การดูแลรักษาต่อเนื่อง เวลา สถานที่ ความปลอดภัยจากการใช้ยา Anti TB ยา OI ยาARV ADR Complication

9 การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย(ตัวชี้วัดHIVQUAL-T)
QI CQI พัฒนาเพื่อให้การดูแลรักษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ Clinical tracer (การตามรอยคุณภาพ) CQI Story

10 การพัฒนาคุณภาพ(2) พัฒนาเพื่อให้การดูแลรักษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ(ต่อ)
Best Practice (ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ) นวัตกรรม Innovation Benchmarking

11 การพัฒนาคุณภาพ(3) พัฒนาเพื่อให้การดูแลรักษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ(ต่อ)
ความปลอดภัยผู้ป่วย(Patient Safety) Medication error กระบวนการทำงาน การตอบสนองของภูมิต้านทาน(IRIS) การเฝ้าระวังMetabolic Syndrome จาก ARV การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

12 การพัฒนาคุณภาพ(4) การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริม ARV Adherence ≥ 95%
การEmpowerment ผู้ป่วยและผู้ดูแล ก่อนรับยาต้านไวรัส การติดตามหลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัส Positive Prevention การวางแผนเพื่อการมีชีวิตในอนาคต(เด็ก)

13 การพัฒนาคุณภาพ(5) การดูแลรักษาในระดับตติยภูมิ ที่มี AIDS Expert
การรักษาเชื้อดื้อยา การรักษาล้มเหลว การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง การค้นและวัดอัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยใช้ Trigger Tool

14


ดาวน์โหลด ppt 25/07/2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google