งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ
พี่เลี้ยง CUP นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ

2 นโยบายผู้ตรวจราชการเขต ๕
พี่เลี้ยงCUP

3 Job Specification แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการบริการและบริหารงานปฐมภูมิ มีทัศนคติที่ดีต่องานปฐมภูมิ มีบุคลิกที่สามารถประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้

4 มีความรู้ความเข้าใจด้านบริการและบริหารงานปฐมภูมิ
ระบบบริการปฐมภูมิ Family Medicine

5 ระบบบริการปฐมภูมิ ระบบที่ให้บริการสุขภาพในระดับที่เป็นด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข (First line health services) ทำหน้าที่ รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับประชาชน โดยประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ ในลักษณะผสมผสาน (Integrated) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพได้อย่างต่อเนื่อง(Continuous) ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic) ให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Individual, family and community) โดยมีระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนในการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างสมดุล

6 Family Medicine เวชศาสตร์ครอบครัว
Family Life Cycle ,Family System Individual Risk Assessment Disease VS Illness Patient Center :Who is he? and his life? Symptom Concern Early Detection Common Problems: Acute , Chronic Holistic Care HHC , Home Ward Refer

7 บริบทของCUP โครงสร้าง การบริหาร การประสาน SWOT

8 กรอบแนวคิดมาตรฐานคุณภาพบริการปฐมภูมิ (PCA)
การจัดการสารสนเทศและความรู้ ด้านผู้ป่วยและชุมชน  ตอบสนองปัญหา  สุขภาพดี  ประชาชนพึ่งตนเอง ด้านบุคลากรและระบบงาน ด้านประสิทธิผลองค์กร  ด้านการเงิน ด้านธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้น พนักงาน ผลลัพธ์ การนำ การให้ความสำคัญกับ ประชาชนและชุมชน การจัดการ กระบวนการ บริหารจัดการใน CUP & PCU การวางแผน กลยุทธ์ 1.กระบวนการสร้างคุณค่าของ ระบบบริการปฐมภูมิ กระบวนการสร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ 2.กระบวนการสนับสนุนของ ระบบบริการปฐมภูมิ 1.บริการรายบุคคล &ครอบครัว 2.การดูแลกลุ่มประชากร 3.การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับองค์กรชุมชน 1.สนับสนุนการบริหาร และวิชาการ 2.สนับสนุนและประสานเชื่อมโยงบริการ 3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน หน่วยต่างๆ

9 Job Description พี่เลี้ยงและประสานงานเรื่องปฐมภูมิของ CUP

10 วิชาการ ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา
วิชาการ ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา HT DM Screening P&P Risk Treatment Complication

11 วิชาการ Common Problems URI Headache Dyspepsea

12 Emerging Disease , Pandermic Disease
Endermic Disease

13 บริหาร งานบริการปฐมภูมิ นโยบาย

14 บริหารงานบริการปฐมภูมิ
อาจไม่ได้บริหารเองแต่ประสาน จัดการข้อมูล พี่เลี้ยง คนไข้ โรค การกระจาย การติดตามเคส Resource Management หน่วยบริการ คนให้บริการ ยา เวชภัณฑ์ เงิน Risk Management ฟ้องร้อง Refer เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างหน่วยงาน งานคุณภาพบริการ

15 บริหารนโยบาย 3S  3ดี มาตราฐาน รพสต PCA

16 สรุปบทบาทพี่เลี้ยงการพัฒนาระบบปฐมภูมิระดับอำเภอ
ด้านการบริหารจัดการ - จัดระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอำเภอ - ยุทธศาสตร์การพัฒนา รพ.สต. (รูปแบบการจัดบริการแบบเดี่ยว และแบบเครือข่าย) - การสนับสนุนทั้งอำเภอ 1 คน 2 แหล่งเงินทั้งหมด (กองทุน ช่องทางการได้มา) 3 วัสดุ / ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ 4 การจัดการฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ ของและ รพ.สต. ทั้งอำเภอ( 5 กลุ่มเป้าหมายหลัก)

17 สรุปบทบาทพี่เลี้ยงการพัฒนาระบบปฐมภูมิระดับอำเภอ
2. ด้านวิชาการ 2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบปฐมภูมิ - สำรวจและประเมินส่วนขาด (Training Need) - ทำแผนพัฒนาภาพรวมอำเภอ 2.2 สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่

18 สรุปบทบาทพี่เลี้ยงการพัฒนาระบบปฐมภูมิระดับอำเภอ
2. ด้านบริการ 3.1 จัดรูปแบบการบริการใน รพ.สต. แบบเดี่ยวและแบบเครือข่าย (1) ด้านรักษา - จัดคลินิกบริการผู้ป่วยเรื้อรัง, HHC, ฯลฯ - จัดระบบ Refer ที่เชื่อมโยงกับ รพ.แม่ข่าย และการ ส่งกลับให้ อสม. - จัดระบบให้คำปรึกษา เช่น Web cam. (2) ด้านส่งเสริม/ ป้องกัน/ฟื้นฟู - จัดระบบการให้บริการ 5 กลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google