งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตร: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด / กทม. / อปท. / อาสาสมัคร / เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย / องค์กรภาครัฐ / องค์กรภาคเอกชน / องค์กรระหว่างประเทศ ความต้องการ: ความรู้เรื่องมาตรการ กลไก /งบประมาณ / การสนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ /นโยบาย และแผนงาน วิสัยทัศน์: มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน พันธกิจ: พัฒนามาตรการ กลไก /เสริมสร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน / พัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่านิยม: กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง / ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ / โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน งบประมาณ: รายได้: ไม่มี จำนวนบุคลากร: 307 คน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ: พรบ.คุ้มครองเด็ก /พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแลเยาวชนแห่งชาติ / พรบ.ผู้สูงอายุ / พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ / พรบ.หอพัก / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินงาน: พัฒนาศักยภาพบุคลากร / ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน / ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง / ประเมินและรายงานการควบคุมภายใน / ปรับปรุงแผนกลยุทธ / แผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน / แผนบริหารความเสี่ยง / จัดงานประชุมวิชาการประจำปี / การจัดการความรู้ /ประกวดนวัตกรรม ภารกิจ/บริการหลัก: 1. กำหนด และพัฒนามาตรการ กลไก การส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย ในการส่งเสริมศักยภาพคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย ของภาครัฐ ลูกค้า: เด็ก / เยาวชน / ผู้ด้อยโอกาส / ผู้สูงอายุ ความต้องการ: แนวทาง มาตรการ กลไกที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต / เครือข่ายที่เข้มแข็ง / นโยบาย แผนงาน ชัดเจน ต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชน / ครอบครัว ความต้องการ: มาตรฐานกลุ่มเป้าหมาย / ข้อมูล สถานการณ์ แนวทางการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ / สังคมคุณภาพ / ระบบเครือข่ายการทำงานมีศักยภาพ และเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมการแข่งขัน: การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย / ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย สมรรถนะหลักขององค์กร: วิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์ และสภาพปัญหาสังคม / ศึกษาหาแนวทาง และพัฒนารูปแบบ มาตรการ การส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย / บูรณาการ และสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย / ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ / การจัดเวทีการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ /การติดตาม และประเมินผล ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: นโยบายรัฐบาล / การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน / งบประมาณมุ่งเน้นงานด้านสังคม / การสนับสนุนเครือข่ายในการทำงานเพื่อกลุ่มเป้าหมาย / การขับเคลื่อนให้เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินงานเพื่อกลุ่มเป้าหมาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์: (ด้านธุรกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) ด้านธุรกิจ ; การปฏิบัติงานนำร่องในก่อนนำมาตรการ กลไก ไปใช้ปฏิบัติ / โครงสร้างองค์กรแยกตามกลุ่มเป้าหมาย / เครือข่าย อปท. มีภารกิจด้านกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกับ สท. ด้านปฏิบัติการ ; มีระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย / ประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล / การทำงานแบบมีส่วนร่วม ด้านบุคลากร ; มีจิตใจด้านสังคม / การปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ /วัฒนธรรมแบบครอบครัว / สมรรถนะด้านสังคม ด้านสังคม ; สถานการณ์ประชากรสังคมผู้สูงอายุ / ความรุนแรงของปัญหากระทบ และสัมพันธ์กับทุกส่วน / สังคมเอื้ออาทร ปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วมาก / ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลกระทบกับการทำงาน / การเชื่อมโยง และสัมพันธ์กันของปัญหาที่เกิดขึ้น จากปัญหาหนึ่งกับอีกปัญหาหนึ่ง ความท้าทายเชิงกลยุทธ์: (ด้านธุรกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) ด้านธุรกิจ; มาตรการ กลไก เป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้อย่างเชื่อมั่น /เครือข่ายเข้มแข็ง ด้านปฏิบัติ ; ส่งเสริมการมีส่วนร่วม / มุ่งสู่มาตรฐาน ของ สท. / การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย / จัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย ด้านบุคลากร : มีสมรรถนะตรงตามภารกิจหน้าที่ / มีความพึงพอใจและมีสมดุลชีวิต /มุ่งเน้นการปฏิบัติงานบรรลุตามตัวชี้วัด ด้านสังคม ; มาตรการ กลไก และมาตรฐาน ของ สท. สามารถรองรับ และตอบสนอง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google