งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนศักยภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและเครือข่าย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต
โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โครงการพัฒนาศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต โครงการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการขยายผลระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก โครงการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการสุขภาพจิต โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงวัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านบริการจิตเวช
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสถานบริการทางจิตเวชระดับตติยภูมิ โครงการพัฒนาความรู้เรื่องแนวทางการเป็นหน่วยบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางจิตเวช( Excellence Center ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google