งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก
ปี 2551

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก แก่บุคลากรเครือข่าย ทั้งในระบบสาธารณสุข และนอกระบบสาธารณสุข

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ และออทิสติก ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกรมสุขภาพจิต และนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็ก และมีแนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาบุคคลที่เสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการและโรคออทิซึม

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/เทคโนโลยี การดูแล การส่งเสริมและป้องกันปัญหาบุคคลที่เสี่ยงต่อปัญหาทางด้านพัฒนาการและโรคออทิซึม

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
จำนวนหน่วยบริการที่มีความสามารถในการให้บริการการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก

7 พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน
สถานบริการในระบบสาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ระดับ ร.พ.ศ./ร.พ.ช. /ส.อ. /โรงเรียนอนุบาล/ประถมศึกษา /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน

8 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขใน รพศ./ รพท. /รพช./ สอ. /อสม. /ครูโรงเรียนอนุบาล/ ประถมศึกษา/ ผู้ปกครอง/ พี่เลี้ยงเด็ก /ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ และออทิสติก

9 วิธีการดำเนินงาน ประชุม/สัมมนา ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
ประชุม/สัมมนา ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดบริการในจังหวัดเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก

10 วิธีการดำเนินงาน นิเทศติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเครือข่าย ให้สามารถให้บริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติกได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

11 วิธีการดำเนินงาน ผลิต/พัฒนาเทคโนโลยีองค์ความรู้/พัฒนาสื่อทางวิชาการ ในการส่งเสริมพัฒนาการและการดูแลบุคคลออทิสติก เพื่อสนับสนุนจังหวัดเครือข่าย การสัมมนาประเมินผล

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก ได้รับการเฝ้าระวัง และได้รับบริการดูแลอย่างครอบคลุม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google