งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

2 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)

3 วิสัยทัศน์ องค์กรเป็นเลิศด้านการจัดการระบบสุขภาพ

4 พันธกิจ (Mission – M) M1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

5 M1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
SI1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน SI2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน โรคและภัยสุขภาพ

6 SI1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
SG1 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ SPI1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) SPI2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเครือข่ายส่งต่อของสถานบริการสุขภาพ (Referral System) SPI3 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ตามกลุ่มวัย 1/2

7 SG1 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
CS1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับมีการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 5 ด้าน (การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค) SO CS2 ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายส่งต่อให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงสถานบริการสุขภาพในระบบสุขภาพทุกระดับ WO

8 SI1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
SG2 ระบบบริการสุขภาพทุกระดับมีมาตรฐาน SPI4 ร้อยละสถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านมาตรฐานบริการสุขภาพ (HA,HPH,PCA,LA) SPI5 ร้อยละความสำเร็จสถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านมาตรฐานเฉพาะด้าน (GREEN,อาชีวอนามัย, มาตรฐานงานสุขศึกษา, มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านบริหารจัดการ,สายใยรัก,แพทย์แผนไทย) 2/2

9 SG2 ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน
CS3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับผ่านมาตรฐานบริการสุขภาพ (HA,HPH,PCA,LA) ST CS4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับผ่านมาตรฐานเฉพาะด้าน (GREEN,อาชีวอนามัย, มาตรฐานงานสุขศึกษา, มาตรฐาน พํฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการ,สายใยรัก,แพทย์แผนไทย)

10 แผนการประชุม ลำดับขั้นตอน เนื้อหาการประชุม เอกสาร/ข้อมูล

11 แผนการประชุม 1 ทบทวนสถานการณ์/กำหนดแนวทาง/แบ่งกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
7 ธ.ค. 55 2 แต่ละกลุ่มนำเสนอ 9,10 ม.ค. 56 3 สรุป

12 เนื้อหาการประชุม โครงสร้างการบริหารจัดการระบบสุขภาพของจังหวัดสุรินทร์
การจัดบริการสุขภาพตามสาขาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบส่งต่อผู้ป่วย

13 1.สาขาหัวใจ และหลอดเลือด 2.สาขามารดาและทารกแรกเกิด 3.สาขามะเร็ง
SERVICE ACHIEVEMENT PLAN 10 สาขา 1.สาขาหัวใจ และหลอดเลือด 2.สาขามารดาและทารกแรกเกิด 3.สาขามะเร็ง 4.สาขาอุบัติเหตุ 5.1สาขาตา สาขาไต 6.สาขาจิตเวช 7.สาขาหลัก 5 สาขา(สูติ ศัลย์ อายุรกรรม กุมารฯ Ortho) 8.สาขาทันตกรรม 9.สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 10.สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

14 ประเด็น การจัดบริการ การเชื่อมต่อทุกระดับ

15 สาขาการจัดบริการสุขภาพ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ จิตเวช สาขาหลัก (สูติ ศัลย์ อายุรกรรม กุมาร ออร์โธปิดิกส์) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม ทันตกรรม ไต ตา โรคไม่ติดต่อ

16 เอกสาร/ข้อมูล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
แบบสำหรับกำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดและกิจกรรม แบบแผนปฏิบัติการ 2556 เอกสารนโยบายและวิชาการ (Files)

17 โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับเครือข่าย ระดับจังหวัด (สำนักงานเลขานุการ)

18 การพัฒนาระบบสุขภาพ http://www.facebook.com/spho.serviceplan
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google