งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T
โครงการพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T โรงพยาบาลหนองคาย

2

3 ขอบเขต ให้บริการพยาบาลและให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส และผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส เฝ้าระวังเด็กแรกเกิดถึง 18 เดือน ที่คลอดจากแม่ติดเชื้อ HIV

4 เข็มมุ่ง ปี พ.ศ. 2551-2553 พัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ
พัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล พัฒนาระบบนัดและระบบการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย พัฒนาการป้องกันและการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา พัฒนาการลงข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ พัฒนาเครือข่ายการดูแลการติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ทั้งจากภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

5 เป้าหมาย ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วย % ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการติดตามการกินยาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80

6 โครงการ NAPHA -โรงพยาบาลหนองคายมีจำนวน 349 เตียง - คลินิกรับยาต้านไวรัสเปิดบริการ รายเก่าทุกวันอังคาร ( น.) รายใหม่ทุกวันพฤหัสบดี ( น. มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งหมดที่ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม NAP 412 ราย ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสในโครงการหลักประกันสุขภาพ ( NAPHA เดิม ) มีจำนวนทั้งหมด 346 ราย ผู้ใหญ่ ราย เด็ก ราย ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคมมีทั้งหมด 53 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสที่เบิกได้-จ่ายตรง ราย - ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสที่ไม่มีสิทธิใดๆชำระเงินค่ารักษาเอง 3 ราย

7 ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสในโครงการ PHPT ทั้งหมด 38 ราย
ผู้ป่วยโครงการ CARE ทั้งหมด ราย ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว 8 ราย ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส 21 ราย ผู้ป่วยโครงการ NAPHA EXTENTION 8 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับยา TB ร่วมกับยาต้านไวรัส 8 ราย

8 เชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วย
สรุปโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติด เชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วย โปรแกรมHIVQUAL - T ประจำปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2550

9 การติดตามผล CD4

10 การติดตามผล VL

11 2. การป้องกันโรคฉวยโอกาสแบบปฐมภูมิ

12 3. การให้ยาต้านไวร้ส

13 4. การคัดกรองวัณโรค

14 5. การป้องกันการแพร่เชื้อ

15 6. การตรวจคัดกรองโรงติดต่อทางเพศสัมพันธ์

16 7. การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(อื่น ๆ)

17 8. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ

18 แผนการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ (QI Plan )
ผู้ป่วย HIV ทุกรายต้องได้รับ Saft sex education ผู้ป่วย HIV ทุกรายต้องได้รับการตรวจ CD4 - CD4 > 500 Cell ตรวจทุก 1 ครั้ง/ปี - CD4 > Cell ตรวจทุก 6 เดือน - CD4 > Cell ตรวจทุก 3 เดือน 6. ผู้ป่วย HIV ทุกรายที่ได้รับยาต้านไวรัสต้องได้รับการตรวจ VL อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7. ผู้ป่วย HIV ที่มีผล CD4 < 50 cell ต้องได้รับการตรวจ CMVR ทุกราย

19 ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ ( QI Progress )
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วงงานให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุตามการวัดผลคุณภาพ HIVQUAL-T 2. จัดทำตรายางการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการบริการโรงพยาบาลหนองคายโดยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด HIVQUAL-T 3. ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของทุกหน่วยงาน 4. จัดทำแบบฟอร์มการบันทึกทางการพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด HIVQUAL-T 5. จัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อในเรื่องโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและโรคมะเร็งปากมดลูก เดือนละ 1 ครั้ง

20 สิ่งที่ได้เรียนรู้ Lesson Learn
1. ได้รับทราบข้อมูลและสถานะของผู้ป่วยในโรงพยาบาล 2. ได้รับความรู้และทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 3. ได้เข้าใจวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HIV QUAL-T รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ผลจากการวิเคราะห์ของโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม

21 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
- ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานและภาระงานที่มากทำให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลล่าช้าประกอบกับผู้ป่วยที่มีผล HIV Positive บางรายไม่ได้ผ่านเข้ามาในระบบของโรงพยาบาล ซึ่งอาจทำให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและทำให้การเฝ้าระวังผู้ป่วยไม่คลอบคลุม

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google