งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์
การสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพงานสุขศึกษา ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ นำเสนอในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุข 22 – 23 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

2 ประเด็น การดำเนินงานสาธารณสุข 2. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข
2. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข การดำเนินงานสุขศึกษา เพื่อการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

3 ประเด็น 4. การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
5. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 6. เครือข่ายการสนับสนุนงานสุขศึกษา 7. มาตรฐานงานสุขศึกษา ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

4 งานสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชน การป้องกันและควบคุมโรค
มีสุขภาวะดี การป้องกันและควบคุมโรค การจัดบริการรักษาพยาบาล ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

5 การดำเนินงานสาธารณสุข
ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

6 คนไทยมีสุขภาพดี -UC ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
ยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาพ - ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข คำประกาศนโยบายและเป้าหมาย เมืองไทยแข็งแรง ยุทธศาสตร์สร้างคนไทยแข็งแรง Road Map สร้างคนไทยแข็งแรง - Non UC คนไทยมีสุขภาพดี ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

7 การดำเนินงานสาธารณสุขตามงาน UC
ทั่วถึง ปฐมภูมิ เป็นธรรม มีคุณภาพ UC ทุติยภูมิ ครอบคลุม พึงพอใจ ตติยภูมิ ตายน้อยลง ป่วยลดลง สุขภาวะดีขึ้น

8 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การสร้างสุขภาพ ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพลังจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างหรือปรับบทบาทใหม่ ของบุคลากรและแกนนำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหรือปรับบทบาทใหม่ ของคนในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างหรือปรับระบบสนับสนุนที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใน และระหว่างองค์กร ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

10 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

11 1.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ *
2.การคุ้มครองดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผล กระทบต่อสุขภาพ * 3.พัฒนาระบบบริการ 4.การวิจัย-พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ * 5.พัฒนาระบบ และกระบวนการทำงาน 6.เร่งรัดการบำบัด รักษา ฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน และสังคม * 7.เสริมสร้างนวัตกรรม และกลไกการสนับสนุน

12 การดำเนินงานตามคำประกาศนโยบาย 17 ข้อ
ของนายกรัฐมนตรี ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

13 ข้อ 2.ออกกำลังกาย ข้อ 3.ทักษะทางสุขภาพ ข้อ 5.อายุขัยเฉลี่ยยืนยาว ข้อ 4.ครอบครัวอบอุ่น ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ข้อ 7.อาหารปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ข้อ 8.ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ ข้อ 9.อุบัติเหตุลดลง ข้อ 13.ที่อยู่อาศัยและน้ำบริโภคถูกสุขลักษณะ ข้อ 14.อบายมุข / สิ่งเสพติด

14 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง
4 มิติ 17เป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

15 การดำเนินงานตาม Road Map สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง
หญิงมีครรภ์ / แม่ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยทำงาน วัยสูงอายุ P-People P-Place P-Partnership ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

16 การดำเนินงานตาม Non UC
การสร้างเสริมสุขภาพ การเสียชีวิตลดลง ผู้ป่วยลดลง สุขภาวะดีขึ้น -ดำเนินการตาม Road Map การป้องกันและควบคุมโรค -CD -NCD ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

17 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในงานสาธารณสุข
บุคคล ( ทักษะชีวิต ) พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ครอบครัว ( ลีลาชีวิต ) ชุมชน ( วิถีชีวิต ) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

18 การดำเนินงานสุขศึกษา เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ การดำเนินงานสุขศึกษา ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพพื้นฐาน พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการแก้ไขปัญหา เฉพาะปัญหา ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

19 คุณภาพการดำเนินงานสุขศึกษา
ระบบ ประสิทธิภาพ เกิดพฤติกรรม การเรียนรู้ ระบบรูปแบบ วิธีการ - เกิดการเรียนรู้ - เกิดปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

20 การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
การพัฒนาระบบงานสุขศึกษา การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการจัดการ ตัวชี้วัด องค์ประกอบ เกณฑ์ ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

21 การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
กายภาพ Physical วิชาการ Technical ทรัพยากร Resources การจัดการ Managerial ขวัญกำลังใจ Moral การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา

22 เครือข่ายการสนับสนุนงานสุขศึกษา
เขต จังหวัด สนับสนุน สนับสนุน จังหวัด ส่วนกลาง สนับสนุน เขต สนับสนุน สนับสนุน CUP สนับสนุน CUP สนับสนุน PCU สนับสนุน PCU

23 การสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2548

24 66 เกณฑ์ การจัดการ การสนับสนุน 9 องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด 75 เกณฑ์ วิชาการ นโยบาย ทรัพยากร ข้อมูล แผน การปฏิบัติงาน การนิเทศงาน การวิจัย การประเมินผล การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google