งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร
NSO นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร

2 NSO

3 การจัดองค์กร และการบริหาร

4 โครงสร้างการจัดการบทบาทหน้าที่ NSO
มีการจัดโครงสร้างการบริหารการพยาบาล/กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัดชัดเจน มีระบบการสื่อสาร/แก้ไขปัญหาภายใน/ระหว่างวิชาชีพ มีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติในการติดตามกำกับให้เจ้าหน้าที่อยู่ในมาตรฐาน มีแผนพัฒนาทางด้านการพยาบาลชัดเจน

5 การจัดการ ทรัพยากรบุคคล

6 การจัดการ ทรัพยากรบุคคล
ความรู้ความสามารถผู้นำทางการพยาบาล การจัดอัตรากำลัง การกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการพยาบาล

7 การกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพ 10 ข้อ ได้แก่ 1.ความสามารถในการประเมินปัญหา 2.ความสามารถในการให้การพยาบาลสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว แต่ละราย 3.ความสามารถในการปรับปรุงการพยาบาลให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 4.ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาฉุกเฉินและรายงานได้ทันท่วงที 5.ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์

8 การกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพ 10 ข้อ ได้แก่ 6.ตัดสินวินิจฉัยสั่งการได้เป็นอย่างดี มีเหตุผล 7.มีความสามารถในการให้ความรู้และให้การปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว 8.ความสามารถในการให้การพยาบาล/ช่วยเหลือจนท.ระดับต่ำกว่าในกรณีที่ต้องให้การพยาบาลที่ซับซ้อน 9.ความสามารถประยุกต์ความรู้การปฏิบัติงานได้อย่างมีเหตุผล 10.ความสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงานในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย

9 ศักยภาพและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การวางแผน/กำหนดเนื้อหาพัฒนา การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ผลลัพธ์

11 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ

12 ขยายCQIไปยังหน่วยงานอื่นแต่ยัง จำกัดเฉพาะในงานการพยาบาล
CQI ตอบสนองปัญหา/ความเสี่ยง/เป้าหมายของNSO และกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยเชื่อมโยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอื่น

13 ประเมินผล CQI นำผลการประเมินผลงาน CQI ภายในการพยาบาลมาปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา ร่วมกับสหวิชาชีพและปรับปรุงระบบ/กระบวนการบริหารการพยาบาล

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google