งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Mapping.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Mapping."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Mapping

2 Research Area แนวทางและการบวนการออกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆในระบบสุขภาพภายใต้บริบทการ กระจายอำนาจ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางและการบวนการออกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น ด้านบริหารจัดการ อื่นๆ กรณีศึกษา good practice

3 ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน
เป็นการศึกษาในมุมมองเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มผู้มีสิทธิต่างๆหรือ ระหว่างพื้นที่ ในด้านการเข้าถึงบริการและอื่นๆ การกระจายทรัพยากรสุขภาพเปรียบเทียบ ระหว่างภาค/จังหวัด/พื้นที่ ฯลฯ

4 เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ
ต้นทุนของระบบสุขภาพ ต้นทุนการบริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู, อื่นๆ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดระบบบริการสุขภาพในท้องถิ่น ระบบบริการและการส่งต่อผู้ป่วย ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ

5 เกี่ยวกับบริการสุขภาพ(ต่อ)
การบริการส่วนบุคคลที่ทำในชุมชน รูปแบบการเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ระบบการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคภายใต้การ กระจายอำนาจและความรับผิดชอบของท้องถิ่น(อบจ เทศบาล, อบต,) ผลกระทบการกระจายอำนาจต่อการใช้บริการสุขภาพ ของประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการบริหาร จัดการระบบสุขภาพภายใต้ความรับผิดชอบของท้องถิ่น

6 ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรภาคี ต่างๆต่อการ จัดทำแผนงานโครงการด้านสุขภาพ หรือโครงการที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ บริหารจัดการและการจัดบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ ดำเนินงานของอปท.

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการใน สังกัด
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆในระบบสุขภาพภายใต้บริบทการกระจายอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการใน สังกัด หน่วยบริการ หน่วยงานด้านบริหารของสธ. เช่น สสจ. สสอ. หน่วยงานด้านวิชาการเช่นกรมต่างๆ เป็นต้น หน่วยบริการในสังกัดอื่นๆ

8 เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร จัดการระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการ กระจายอำนาจ

9 ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับ บริบทที่เปลี่ยนไป กรอบแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการในการออก ระเบียบหรือข้อบัญญัติของท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยของประชาชน บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาศักยภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 แนวทางและการบวนการออกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น

11 ด้านบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพท้องถิ่น ประสิทธิภาพ ต้นทุน
นวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการจัดบริการสุขภาพ ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและด้านบริหารจัดการระบบสุขภาพ สำหรับการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

12 อื่นๆ กรณีศึกษา good practice


ดาวน์โหลด ppt Research Mapping.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google