งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสัมมนาผู้ตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3222 อาคารสิริคุณากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสัมมนาผู้ตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3222 อาคารสิริคุณากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสัมมนาผู้ตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3222 อาคารสิริคุณากร

2 สำนักงานประเมินและประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 2

3 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2552 1 ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA หรือ EdPEx 3 จัดทำ SAR หมวด 1-6 ตามเกณฑ์ PMQA หรือ EdPEx 2 เข้ารับตรวจ 17 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต 22 หน่วยงาน = 43 4 จัดทำ SAR หมวด 7 ตามตัวชี้วัด ปี ศษ. 52 3

4 5 คณะ/นง. เทียบเท่า แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก 7 ตัวชี้วัด มี 10 องค์ประกอบ 86 ตัว 6 กรรมการ รายงานผล ตรวจประเมิน เบื้องต้นด้วย วาจาให้ทราบ 8 คัดเลือก ผลงาน การปฏิบัติที่ดี (Good Practices) * ยกเลิก ตัวชี้วัดที่ 6.5 เนื่องจากซ้ำ กับตัวชี้วัดที่ 6.1 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2552 4

5 สรุปผลการตรวจประเมิน ปี การศึกษา 2552 10 องค์ประกอบ วิทยาเขต วิทยาลัย คณะ หน่วยงาน สนับสนุน + องค์กร ในกำกับ 5

6 เลือกใช้เกณฑ์ PMQA จัดทำ SAR หมวด 7 ตามตัวชี้วัด IQA-KKU ปีการศึกษา 2552 จัดทำ SAR ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 1-6 คณะ หน่วยงาน 6

7 เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx จัดทำ SAR หมวด 7 เพิ่ม ตามตัวชี้วัด IQA-KKU ปีการศึกษา 2552 จัดทำ SAR ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1-7 คณะ หน่วยงาน 7

8  17 คณะ  3 วิทยาลัย  1 วิทยา เขต ผลการประเมิน ระดับคณะ 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 22 หน่วยงาน ผลการประเมินระดับ หน่วยงาน 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 ผลการประเมินระดับ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2553 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 5 ทุกคณะ ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี กระบวนการพัฒนา กลยุทธ์ แผน ดำเนินงานและ มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัด ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน  ตัวชี้วัดที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิต ของผู้ใช้บัณฑิต  ตัวชี้วัดที่ 2.26 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ ประสิทธิภาพการสอนของ คณาจารย์  ตัวชี้วัดที่ 10.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี 3D 43

44  ตัวชี้วัดที่มีคะแนน เฉลี่ยทุกคณะ / หน่วยงาน น้อยกว่า 3.5 มี 10 ตัวชี้วัด ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 44

45 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 45

46 ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 46

47 ตัวชี้วัดที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ อาจารย์ประจำ 47

48 ตัวชี้วัดที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรง ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 48

49 ตัวชี้วัดที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำซึ่งมี คุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 49

50 ตัวชี้วัดที่ 2.14 จำนวนนักศึกษานานาชาติระดับ ปริญญาตรี 50

51 ตัวชี้วัดที่ 2.19 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา โทที่จบตามกำหนดเวลา 51

52 ตัวชี้วัดที่ 2.22 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ ของนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติภายในรอบปีที่ผ่านมา 52

53 ตัวชี้วัดที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับ รางวัลของผลงานทาง วิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ 53

54 ตัวชี้วัดที่ 7.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 54


ดาวน์โหลด ppt 1 การสัมมนาผู้ตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3222 อาคารสิริคุณากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google