งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย (2550-2564)
ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย ( ) ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สิงหาคม 2550

2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)
สมมุติฐาน อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) 50-54 55-59 60-64 ภาคเกษตรกรรม 2.4 2.1 ภาคอุตสาหกรรม 5.6 5.4 4.9 ภาคอื่นๆ 6.2 6.6 GDP รวม 5.0

3 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รายปี)
หมายเหตุ: ประมาณการ GDP นี้ใช้ในการจัดทำ Load Forecasts มี.ค. 2550

4 สมมติฐานโรงไฟฟ้า PDP 2007 แผนหลัก :
พิจารณาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีความเป็นไปได้ แผนทางเลือก : พิจารณาปริมาณการจัดหา LNG 10 ล้านตันต่อปี และซื้อไฟฟ้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น

5 การใช้พลังงานขั้นต้น
หน่วย : Ktoe กรณีศึกษา 2550 2554 2559 2564 อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) 50-54 55-59 60-64 50-64 แผนหลัก 98,483 120,481 150,047 180,834 5.0 4.5 3.8 4.4 แผนทางเลือก 175,447 3.2 4.2

6 การใช้พลังงานขั้นต้น (แผนหลัก)
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.8% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.0% 13% 14% 16% 16% 17% 14% 18% 37% 38% 15% 36% 31% 30% 30% 32% 34%

7 การผลิตพลังงานขั้นต้น (แผนหลัก)
อัตราเพิ่มเฉลี่ย -0.2% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย -1.4% 27% 32% 36% 30% 7% 6% 10% 6% 51% 50% 51% 39% 7% 7% 5% 3% 12% 7% 4% 3%

8 สัดส่วนการนำเข้า(สุทธิ)พลังงาน

9 สัดส่วนการนำเข้า (สุทธิ) ต่อการใช้พลังงานขั้นต้น

10 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
หน่วย : Ktoe กรณีศึกษา 2550 2554 2559 2564 อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) 50-54 55-59 60-64 50-64 แผนหลัก/ทางเลือก 65,633 80,995 101,467 125,709 5.3 4.6 4.4 4.7

11 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.4% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% 13% 14% 20% 16% 19% 14% 17% 18% 13% 11% 18% 11% 12% 11% 9% 5% 43% 44% 46% 49%

12 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ตามสาขาการผลิต
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.4% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% 24% 25% 34% 25% 35% 27% 36% 36% 41% 40% 39% 38%

13 การใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษา 2550 2554 2559 2564 อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%)
หน่วย : ล้าน ลบฟ. ต่อวัน กรณีศึกษา 2550 2554 2559 2564 อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) 50-54 55-59 60-64 50-64 แผนหลัก 3,389 4,898 6,338 7,442 8.5 5.3 3.3 5.7 แผนทางเลือก 6,248 -0.3 4.4

14 การใช้ก๊าซธรรมชาติ (แผนหลัก)
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% 8% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 8.5% 7% 12% 12% 16% 5% 19% 12% 21% 10% 17% 64% 62% 62% 72%

15 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (แผนหลัก)
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 8.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% 14% 20% 19% 2% 9% 8% 19% 14% 11% 28% 35% 29% 23% 7% 25% 66% 44% 28%

16 การใช้ก๊าซธรรมชาติ (แผนหลัก)
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% 8% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 8.5% 7% 12% 12% 16% 5% 19% 12% 12% 21% 10% 12% 34% 17% 12% 30% 14% 27% 34% 18% 20% 23% 24%

17 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 2.9% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 7.4% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 6.8% 50% 42% 40% 35% 5% 3% 7% 6% 6% 6% 11% 10% 41% 46% 44% 48%

18 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน ชนิด 2550 2554 2559 2564 อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) 50-54 55-59 60-64 50-64 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 88 100 131 169 3.0 5.6 5.2 4.6 น้ำมันเบนซิน 128 149 172 200 3.7 2.9 3.2 น้ำมันก๊าด / เครื่องบิน 81 97 122 155 4.3 4.8 4.9 4.7 น้ำมันดีเซล 329 381 446 530 3.5 น้ำมันเตา 85 82 80 99 -4.2 -0.5 4.5 -0.1 รวม 711 808 951 1,154 2.7 3.3 3.9

19 การผลิต/การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (กรณีไม่ขยายโรงกลั่น)

20 การผลิต/การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (กรณีขยายโรงกลั่น)

21 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ปี กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ความต้องการ ไฟฟ้าสูงสุด กำลังผลิตไฟฟ้า สำรองต่ำสุด (%) 2549 27,107 21,064 22.1 2550 28,535 22,513 21.9 2554 34,037 27,996 18.0 2559 44,127 37,382 16.4 2564 58,321 48,958 15.4

22 การผลิตไฟฟ้า (แผนหลัก)
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 6.0% 9% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% 6% 8% 8% 43% 6% 8% 3% 43% 9% 42% 44% 43% 41% 44% 44%

23 การผลิตไฟฟ้า (แผนทางเลือก)
อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 6.0% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% 28% 8% 6% 8% 6% 28% 3% 8% 41% 9% 42% 44% 38% 43% 44% 44%

24 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (แผนหลัก)
9% 3% 10% 3% 9% 15% 20% 9% 7% 16% 20% 63% 68% 69% 66%

25 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (แผนทางเลือก)
9% 3% 3% 29% 9% 20% 9% 15% 7% 16% 20% 44% 68% 69% 66%


ดาวน์โหลด ppt ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google