งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2547

2 วัตถุประสงค์ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ และการนำเงินกู้ไปใช้ประโยชน์
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ และการนำเงินกู้ไปใช้ประโยชน์ การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ความโปร่งใสในการกู้เงินกองทุนฯ การนำดอกผลจากเงินกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์/เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการ จัดการกองทุนฯ การกู้ยืมเงินนอกระบบของคนในชุมชน หลังจากมีกองทุนฯ ผลกระทบในชุมชน หลังจากมีกองทุนฯ ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง ในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงโครงการฯ ต่อไป

3 การสำรวจ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ วันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2547
คุ้มรวม : ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เป็นสมาชิกและ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three - stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 5,900 ราย ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กรกฎาคม 2547

4 การกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ร้อยละ 100 14.8 14.6 27.1 26.2 80 43.7 กู้ 1 ครั้ง 62.8 55.5 60 50.8 กู้ 2 ครั้ง 47.5 48.6 กู้ 3 ครั้ง 40 42.9 กู้ 4 ครั้งขึ้นไป 33.3 34.1 20 24.1 29.7 23.5 10.9 3.6 2.5 ภาค 0.8 0.3 2.2 0.3 0.2 ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

5 การนำเงินที่กู้จากกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์
เรื่อง หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 81.3 บรรเทาเหตุฉุกเฉิน/ ความเดือดร้อนในครัวเรือน 14.5 ใช้หนี้แหล่งเงินกู้นอกระบบ 3.2 1.0 อื่น ๆ ร้อยละ 30 60 90

6 การชำระหนี้คืนกองทุนฯ
ชำระได้ทั้งหมด 93.6% คาดว่าจะชำระคืนไม่ได้ 0.4% 2.9% 3.1% มีปัญหา อยู่ระหว่างการ เจรจาขอผ่อนผัน ชำระได้บางส่วน

7 แหล่งเงินส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ชำระหนี้ที่กู้จากกองทุนฯ
เรื่อง รายได้จากการ ประกอบอาชีพ 73.0 เงินสะสม/รายได้อื่น ของครอบครัว 20.1 5.6 เงินกู้นอกระบบ 1.3 อื่นๆ เช่น กู้ธนาคาร กลุ่มออมทรัพย์ ร้อยละ 25 50 75

8 ความโปร่งใสในการให้กู้เงินกองทุนฯ
ร้อยละ 100 95.3 90.3 91.0 89.2 87.3 87.0 75 โปร่งใส/ เป็นธรรม 50 ไม่โปร่งใส/ ไม่เป็นธรรม 12.7 13.0 25 9.7 10.8 9.0 4.7 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์ของสมาชิกกองทุนฯ
ร้อยละ 100 86.0 85.5 82.8 80.6 80.8 77.4 75 มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 50 ไม่มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 22.6 25 19.4 17.2 19.2 14.0 14.5 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

10 การนำดอกผลจากกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์สาธารณะ/ จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน
นำไปใช้ประโยชน์ในเรื่อง ร้อยละ 1. ใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดงานในชุมชน 2. ให้ทุนการศึกษา 3. ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี 4. เงินช่วยเหลือการจัดงานศพ 5. เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการ 6. เงินช่วยเหลือผู้ป่วย 7. อื่นๆ มีการนำไปใช้ ประโยชน์ 43.1 40.1 75.7% 23.2 24.3% 19.5 18.2 6.6 ไม่มีการนำไปใช้ ประโยชน์ 5.8 หมายเหตุ : ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินการจัดการกองทุนฯ อย่างเป็นประชาธิปไตย
ร้อยละ 100 95.4 90.9 88.0 84.9 84.0 80.8 80 มีการ ส่งเสริม 60 ไม่มีการ ส่งเสริม 40 16.0 19.2 20 15.1 12.0 9.1 4.6 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

12 การกู้ยืมเงินนอกระบบในชุมชนหลังจากมีกองทุนฯ
ร้อยละ 100 10.0 9.2 10.1 8.1 9.4 15.5 80 37.0 40.7 43.9 44.5 48.7 มากขึ้น 60 53.6 เท่าเดิม 40 ลดลง 54.9 49.9 46.1 46.3 41.2 20 30.9 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

13 ผลกระทบในชุมชนหลังจากมีกองทุนฯ
รายได้ของครัวเรือน การพัฒนาอาชีพ/ รวมกลุ่มผลิตสินค้าชุมชน ดีขึ้น ดีขึ้น 40.4% 54.6% ลดลง 3.7% ลดลง เท่าเดิม เท่าเดิม 2.0% เท่าเดิม 55.9% 43.4% การรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสามัคคี ดีขึ้น 46.0% ลดลง 3.5% เท่าเดิม 50.5%

14 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ
ทั่ว ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 มาก 37.4 31.8 34.4 41.0 43.8 25.7 ปานกลาง 54.8 55.5 56.1 57.1 53.0 53.9 น้อย 5.2 8.5 6.2 1.7 2.6 12.3 ไม่ประสบผลสำเร็จ 2.6 4.2 3.3 0.2 0.6 8.1

15 ความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ทั่ว ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ รวม 100.0 54.8 50.8 48.3 63.1 62.4 37.7 มาก ปานกลาง 40.8 43.5 46.2 35.7 35.5 50.3 น้อย 3.0 4.6 3.6 0.8 1.4 7.5 ไม่พอใจ 1.4 1.1 1.9 0.4 0.7 4.5

16 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 100.0 รวม ผู้แสดงความคิดเห็น ควรเพิ่มเงินที่ขอกู้ให้มากขึ้น ควรขยายเวลาชำระเงินคืนกองทุนฯ ลดดอกเบี้ยลง ขั้นตอนการกู้เงินยุ่งยาก กระจายเงินกู้ให้ทั่วถึง ควรมีสถานที่ที่ทำการกองทุนฯ อื่น ๆ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 35.4 17.3 10.7 4.1 3.4 3.2 3.0 2.3 64.6 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google