งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการอัตรากำลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการอัตรากำลัง
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551

2 แนวคิดของการวางแผนกำลังคน
การวางแผนกำลังคนคืออะไร - เป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับกับอุปสงค์และอุปทานกำลังคน - เป็นการนำไปสู่การกำหนดวิธีที่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพ เพื่อมาปฏิบัติงานในองค์การภายในเวลาที่ต้องการ 2

3 ส่วนประกอบของแผนกำลังคน
ศึกษาสภาพแวดล้อม นโยบาย เป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคน โครงสร้างกำลังคนที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน แผนการสรรหา (Recruitment Plan) แผนการเกลี่ยกำลังคน (Redeployment Plan) แผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (Training & Development Plan) แผนการขยายหรือปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน (Job Enlargement Plan & Development Plan) แผนการทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) ศึกษาแผนธุรกิจ/แผนองค์กร การวิเคราะห์อัตรากำลัง ปฏิบัติการด้านกำลังคน 3

4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Work Force Analysis)
- เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวางแผนกำลังคน เพื่อคาดการณ์กำลังคนที่เหมาะสมที่จะใช้งานตามแผนงานอนาคตขององค์การ - เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบกำลังคนที่องค์การ มีในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 4

5 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง
ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 3 แบบ คือ 1) เดลฟายเทคนิค (Delphi Technique) 2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio) 3) การใช้เทคนิคการวัดงาน (Work Measurement Technique) 5

6 เทคนิคการวัดงาน (Work Measurement Technique
เป็นวิธีการวิเคราะห์อัตรากำลัง โดยการศึกษาจากขั้นตอนการไหลของงาน (Work Flow) และมีการวัดเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ที่เรียกว่า Time and Motion Study แล้วนำผลที่ได้จากการวัดงานไปกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณอัตรากำลังที่เหมาะสมกับปริมาณงานของหน่วยงานต่อไป 6

7 ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังของ ธอส.
ศึกษาขอบเขตภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่จะทำการวิเคราะห์อัตรากำลัง หาปัจจัยวัดงาน (Task) และหน่วยนับ หาปริมาณงาน แต่ละ Task ที่ต้องทำ (สถิติที่ผ่านมา 1-3 ปี) คำนวณอัตรากำลังที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน สรุปอัตรากำลังรวมของแต่ละหน่วยงาน นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง แจ้งผลการวิเคราะห์อัตรากำลังให้ฝ่าย/งานที่มีการวิเคราะห์อัตรากำลังทราบ 7

8 การหาปัจจัยวัดงานและหน่วยนับ
ปัจจัยวัดงาน หมายถึง ผลขั้นสุดท้าย (output) อันเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์การ หน่วยนับ หมายถึง หน่วยนับของผลงาน ซึ่งอาจมีหน่วยเป็น ชิ้นงาน โครงการ หรือเป็นความถี่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น จำนวนครั้ง/ปี 8

9 การคำนวณอัตรากำลัง อัตรากำลังที่ต้องการ = เวลามาตรฐานต่อชิ้นงาน x ปริมาณงานใน 1 ปี เวลาทำงานของพนักงาน 1 คน ต่อ 1 ปี 9

10 การคำนวณเวลาทำงานใน 1ปี
จำนวนวัน/ปี วัน หัก - เสาร์-อาทิตย์ วัน - ประเพณี วัน วัน คงเหลือวันทำการของธนาคาร วัน - วันพักผ่อน วัน - ป่วย/กิจ วัน - วันอบรม วัน 26 วัน คงเหลือวันมาทำงานจริง วัน - เวลาทำงาน/วัน= ช.ม.* 221วัน = 1,326 ชม. = 79,560 นาที 10

11 13 11

12 12

13 13

14 Q & A 14


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google