งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development )
องค์การและการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development )

2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development )
เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนวิธีการในการทำงาน อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน

3 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา ( Education ) 2. การฝึกอบรม ( Training )

4 การฝึกอบรมและการพัฒนา
1. การให้คำแนะนำ ( Orientation ) 2. การฝึกอบรม ( Training ) 2.1 การฝึกอบรมโดยให้ลงมือปฏิบัติงาน ( On – the – job training ) 2.2 การสอนงาน ( Coaching ) 3. การพัฒนาอาชีพ ( Career development )

5 ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. ประโยชน์แก่องค์การ เพื่อฝึกฝนบุคลากรไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน เพื่อแก้ไข / ลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาฝีมือ / ทักษะของพนักงาน เพื่อลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

6 2. ประโยชน์แก่บุคลกร เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพ เพื่อเรียนรู้และลดการเสี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

7 ข้อเปรียบเทียบระหว่างการพัฒนาและฝึกอบรม
การฝึกอบรม ตัวบุคคล เน้นผู้บริหาร เน้นผู้ปฏิบัติ การเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ เทคนิค ระยะเวลา ระยะยาว ระยะสั้น

8 วิธีการในการฝึกอบรม 1. การบรรยาย ( Lecture )
2. กาอภิปราย ( Discussion ) 3. ทัศนศึกษา ( Field Trip ) 4. การสัมมนา ( Seminar ) 5. การประชุม ( Conference ) 6. การระดมสมอง ( Brain Storming )

9 กรณีศึกษา ( Case Study )
การสาธิต ( Demonstration ) การแสดงบทบาท ( Role Playing ) เกมการบริหาร ( Management Games ) การประชุมปฏิบัติการ ( Work Shop ) กิจกรรม ( Activities )

10 วงจรการฝึกอบรม 1. หา ( Identify ) 2. วางแผน ( Planning )
3. อบรม ( Conduct ) 4. ประเมินผล ( Evaluate )

11 ขั้นตอนการจัดการอบรม
1. วิเคราะห์ความจำเป็น 2. นำเสนอโครงการ 3. วางระเบียบปฏิบัติ 4. ดำเนินการตามกำหนดการ 5. ประเมินผล 6. ติดตามผล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google